Sporting en Por­to de­len de pun­ten

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - De top­per tus­sen Sporting Por­tu­gal en FC Por­to heeft za­ter­dag geen win­naar op­ge­le­verd. De num­mers vier en één van de Li­ga NOS ont­lie­pen el­kaar wei­nig op het veld en dat was uit­ein­de­lijk te­rug te zien in de sco­re: 0-0. Marcel Kei­zer, de trai­ner van Sporting, liet zo­doen­de na om met zijn ploeg voor meer span­ning te zor­gen in de ti­tel­ra­ce.

Voor Kei­zer was de wed­strijd te­gen Por­to ui­terst be­lang­rijk. Na twee ne­der­la­gen in de laatste drie com­pe­ti­tie­du­els was een ze­ge op de kop­lo­per de eni­ge ma­nier voor Sporting om zich weer se­ri­eus te men­gen in de ti­tel­strijd. Te­ge­lij­ker­tijd kon Por­to een groot gat slaan met num­mer twee Ben­fi­ca; bij een over­win­ning zou men de voor­sprong ver­gro­ten tot ze­ven pun­ten. De gro­te be­lan­gen leid­den niet tot een spec­ta­cu­lai­re wed­strijd. Bei­de ploe­gen me­den aan­van­ke­lijk ri­si­co’s en zo­doen­de was er in de eer­ste helft voor de neu­tra­le toe­schou­wer wei­nig te be­le­ven.

Bij Sporting had Bas Dost een ba­sis­plaats, ter­wijl de te­rug­ge­keer­de Pe­pe bij Por­to op de bank zat. Het kwam ech­ter niet tot de of­fi­ci­ë­le ren­tree van de ver­de­di­ger. Van­af de bank zag Pe­pe in de twee­de helft dat Por­to een of­fen­sief in­zet­te. Dat be­gon met een aar­di­ge kans voor Ti­quin­ho Soa­res in de 55ste mi­nuut, waar­na er en­ke­le mo­ge­lijk­he­den volg­den voor de be­zoe­kers. Sporting stel­de er aan­van­ke­lijk wei­nig te­gen­over, al werd Iker Ca­sil­las door poei­ers van Bru­no Fer­nan­des en Ne­man­ja Gu­delj ge­dwon­gen tot een red­ding. Gaan­de­weg de twee­de helft kwam er meer ge­vaar van de thuis­ploeg. Veer­tien mi­nu­ten voor tijd kreeg Dost de bal bij de twee­de paal op het hoofd na een voor­zet van Stefan Risto­v­ski, maar zijn in­zet mis­te de juis­te rich­ting. In de slot­fa­se van de wed­strijd kwa­men er geen gro­te kan­sen meer, ook niet in de vijf mi­nu­ten du­ren­de bles­su­re­tijd. Zo­doen­de bleef het bij 0-0 en be­houdt Por­to een voor­sprong van acht pun­ten op Sporting. Maar er kwam voor Por­to een ein­de aan een reeks van acht­tien of­fi­ci­ë­le over­win­nin­gen op rij. (VP)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.