Ajax gaat voor re­van­che op PSV

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - PSV en Ajax la­ten dit sei­zoen wei­nig ste­ken val­len in de Ere­di­vi­sie en dus zou het on­der­lin­ge du­el van 31 maart be­lang­rijk kun­nen blij­ken in de ti­tel­strijd. Hoe­wel de wed­strijd nog ruim twee­ën­hal­ve maand weg is, kijkt An­dré On­a­na er al­vast naar uit. “Ik wacht op ze, ik heb daar erg veel zin in. Wij zijn erg goed en thuis gaan we ze pak­ken”, ver­telt hij aan Ajax TV.

Van­uit Orlando, waar Ajax zich voor­be­reidt op de twee­de sei­zoens­helft, geeft On­a­na toe nog al­tijd te ba­len van de 3-0 ne­der­laag bij PSV op 23 sep­tem­ber. Vol­gens de doel­man wa­ren de Am­ster­dam­mers niet goed ge­noeg voor­be­reid op die wed­strijd. “Te­gen me­zelf zeg ik dat ik niet ver­lies. Ik win, of ik leer en in die wed­strijd heb ik ge­leerd. De vol­gen­de keer dat we te­gen ze spe­len, zijn we er klaar voor en we­ten we hoe we ons moe­ten voor­be­rei­den.” Het is vol­gens On­a­na even­wel be­lang­rijk om ‘niet ar­ro­gant te zijn en te doen als­of je de bes­te bent’. Soms is het be­lang­rijk om te ac­cep­te­ren dat een te­gen­stan­der ‘heel goed’ is, ver­telt hij te­rug­blik­kend op de ont­moe­ting met de Ere­di­vi­sie-kop­lo­per. “We wil­den la­ten zien dat we de bes­te zijn, we wil­den hoog druk zet­ten. Uit­ein­de­lijk gaat het niet al­leen om bal­be­zit, maar al­leen om win­nen.” Ajax doet als eni­ge Ne­der­land­se club nog mee op drie fron­ten. On­a­na richt zijn vi­zier dan ook niet al­leen op het kam­pi­oen­schap. De Ka­meroe­ner spreekt van een ‘sleu­tel­jaar’ voor de Am­ster­dam­mers. “We moe­ten pro­be­ren al­les te win­nen. Zelfs de Cham­pi­ons Le­a­gue. Het is moei­lijk, maar we gaan het pro­be­ren. Als het niet lukt: ‘jam­mer’. Het is het­zelf­de als de fi­na­le van de Eu­ro­pa Le­a­gue. Nie­mand ver­wacht­te dat we dat zou­den ha­len.” (VP)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.