Tot­ten­ham toont in­te­res­se in De Jong

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Ook Tot­ten­ham Hot­spur heeft se­ri­eu­ze in­te­res­se in Fren­kie de Jong, meldt de En­gel­se bou­le­vard­krant The Mir­ror za­ter­dag­avond. De hui­di­ge num­mer drie van de Pre­mier Le­a­gue lijkt se­ri­eus re­ke­ning te hou­den met een ver­trek van Chris­ti­an Erik­sen en zou de trans­fe­r­in­kom­sten wil­len her­in­ves­te­ren in De Jong.

Het bin­nen­ha­len van Erik­sen heeft vol­gens Spaan­se me­dia de hoog­ste pri­o­ri­teit bij Re­al Ma­drid: de Deen­se exAja­cied zou zelfs meer dan hon­derd mil­joen eu­ro moe­ten kos­ten. Vol­gens The Mir­ror denkt Tot­ten­ham er se­ri­eus over na om het for­tuin voor Erik­sen te in­cas­se­ren en een po­ging voor De Jong te wa­gen. Spurs-voor­zit­ter Da­niel Le­vy heeft door de ja­ren heen al re­gel­ma­tig on­der­han­deld met Ajax-col­le­ga Marc Over­mars (Jan Ver­tong­hen, To­by Al­der­wei­reld en Da­vin­son Sán­chez ver­ruil­den Ajax voor Tot­ten­ham, red.) en zou al con­tact heb­ben ge­legd met de di­rec­teur spe­lers­be­leid.

De spor­tie­ve toe­komst van De Jong is al maan­den­lang een fel be­spro­ken on­der­werp in de bin­nen- en bui­ten­land­se sport­me­dia. De Te­le­graaf be­richt­te in de­cem­ber dat de in Ar­kel ge­bo­ren con­tro­leur voor 75 mil­joen eu­ro naar Pa­ris SaintGer­main gaat, maar de Fran­se lands­kam­pi­oen heeft sinds­dien geen of­fi­ci­eel be­richt naar bui­ten ge­bracht. De af­ge­lo­pen da­gen werd De Jong gel­inkt aan FC Bar­cel­o­na en Bay­ern Mün­chen. Zelf liet hij we­ten dat hij in elk ge­val het sei­zoen af wil ma­ken als spe­ler van Ajax. (VP)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.