Dit is de ech­te re­den dat Jus­tin en Hai­ley een nieuw huis zoe­ken

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Leek het er­op dat Jus­tin en Hai­ley van­we­ge een even­tu­eel toe­kom­sti­ge ge­zins­uit­brei­ding drif­tig op hui­zen­jacht wa­ren; TMZ ont­hult de wa­re re­den.

Het blijkt dat hun hui­di­ge on­der­ko­men in San Fer­nan­do Val­ley gro­te man­ke­men­ten ver­toont. Iets wat Jus­tin niet on­der­zocht heeft, voor­dat hij de vil­la ging hu­ren voor een be­drag van hon­derd­dui­zend dol­lar per maand... Nu blijkt de ver­war­ming van het zwem­bad ka­pot, de air­con­di­ti­o­ning doet niet wat die moet doen en tot over­maat van ramp is er een wa­ter­lei­ding in huis ge­bar­sten. Dat zou de drup­pel zijn ge­weest die de em­mer deed over­lo­pen.

On­der­tus­sen heb­ben Jus­tin en Hai­ley hun heil ge­zocht in een Be­ver­ly Hills-ho­tel. Een vi­deo op TMZ waar Jus­tin Bie­ber voor het ho­tel uit­ge­la­ten staat te zin­gen, lijkt aan te to­nen dat ze het daar in elk ge­val een stuk be­ter naar hun zin heb­ben dan in het ge­huur­de huis. De huis­ei­ge­naar zal vol­gens de web­si­te vast acher hun aan­ko­men om zijn geld te in­nen, maar het was een over­een­komst die per maand ver­lengd kon wor­den, dus wat dat be­treft zit­ten ze goed. Nu nog een nieuw plek­je voor hen­zelf vin­den. Vol­gens een in­si­der zijn ze er nog niet over uit of ze een huis wil­len ko­pen of toch het liefst weer gaan hu­ren. Maar in bei­de ge­val­len zul­len ze nu wel ge­leerd heb­ben van te­vo­ren te on­der­zoe­ken hoe de staat van het huis is.

(De Te­le­graaf/Fo­to: Abon­ne­ren – Gla­mour)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.