Ka­nye West over Coa­chel­la: “Ik ga niet over wc’s zit­ten on­der­han­de­len”

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Ka­nye West is dit jaar niet te zien op Coa­chel­la. De or­ga­ni­sa­tie had hem als head­liner ge­boekt, maar vol­gens Bill­board ziet de rap­per af van een op­tre­den om­dat de or­ga­ni­sa­tie niet te­ge­moet wil ko­men aan zijn ei­sen. West zou wil­len dat er op een cen­tra­le plek op het ter­rein een do­me voor hem zou wor­den ge­bouwd.

De or­ga­ni­sa­to­ren wil­den niet op die eis in­gaan. De do­me zou ont­wor­pen moe­ten wor­den door een me­de­wer­ker van Ka­nye. Het zou te kort dag zijn om het ge­vaar­te te bou­wen en bo­ven­dien zou het he­le ter­rein her­in­ge­richt moe­ten wor­den. Dat zou be­te­ke­nen dat het ge­bied met por­ta­ble toi­let­ten zou moe­ten wij­ken voor Ka­nye. Toen de rap­per door­kreeg dat zijn ei­sen niet zou­den wor­den in­ge­wil­ligd, werd hij woe­dend. Tij­dens een te­le­foon­ge­sprek mop­per­de hij dat de or­ga­ni­sa­tie geen re­ke­ning wil­de hou­den met zijn cre­a­tie­ve idee­ën en dat toi­let­ten blijk­baar be­lang­rij­ker wa­ren. “Ik ga niet over wc’s zit­ten on­der­han­de­len”, mop­per­de Ka­nye en ein­dig­de het ge­sprek.

Eer­der werd ge­meld dat Ka­nye niet naar Coa­chel­la wil­de, om­dat hij het po­di­um te klein vond. De or­ga­ni­sa­to­ren van Coa­chel­la be­slo­ten daar­op Ariana Gran­de te vra­gen als head­liner, die daar­mee de jong­ste head­liner ooit is van het be­faam­de fes­ti­val.

(De Te­le­graaf/Fo­to: NRC)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.