R Kel­ly mag niet in Il­li­nois op­tre­den

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Amb­te­na­ren van de Ame­ri­kaan­se staat Il­li­nois heb­ben ge­wei­gerd om R Kel­ly een ver­gun­ning te ge­ven voor zijn Spring Break-con­cert in april. Dat meldt Pe­o­p­le op ba­sis van lo­ka­le me­dia. De staat zou de ver­gun­ning voor Kel­ly’s con­cert in Spring­field na pro­tes­ten eer­der de­ze week bij zijn stu­dio in Chi­ca­go, om vei­lig­heids­re­de­nen niet heb­ben ver­leend. R Kel­ly raak­te on­langs in op­spraak na het ver­schij­nen van de do­cu­men­tai­re Sur­vi­ving R Kel­ly. Hier­in be­schul­digt een flink aan­tal vrou­wen hem van sek­su­eel mis­bruik, machts­mis­bruik en seks met min­der­ja­ri­gen. Naar aan­lei­ding van de drie af­le­ve­rin­gen daar­van heeft jus­ti­tie in de staat Ge­or­gia be­slo­ten tot een straf­rech­te­lijk on­der­zoek naar de zan­ger. (De Te­le­graaf/Fo­to: The Ver­ge)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.