”JAG ÄLS­KAR MIN WALK IN CLO­SET”

Sve­ri­ges mest kän­da hem­ma­fru. Ja, det skul­le man kun­na kal­la Ma­ria Mon­ta­za­mi som har ta­git ex­press­vä­gen från Hol­ly­wood in i vå­ra blå­gu­la hjär­tan. Hen­nes eget hjär­ta finns dock främst i det ny­re­no­ve­ra­de hu­set i Ka­li­for­ni­en där det slår som hår­dast för henn

Älskade Hem - - Sidan 1 - TEXT JIN LA­VESSON FOTO SU­SAN­NE KINDT-WOLLAM FO­TO­AS­SI­STENT LIN­DA ANDERSSON SAM­ORD­NING LI­NA HANS­SON

V, AJANDE PAL­MER TUR­KOST vat­ten och en sol som ald­rig tycks slu­ta ski­na. En tur ge­nom det lyx­i­ga sam­häl­let La­gu­na Ni­gu­el, be­lä­get mel­lan Los Angeles och San Di­e­go, får en att för en se­kund helt glöm­ma det svens­ka vin­ter­slas­ket som väg­rar ge med sig. Längs ga­tor­na stolt­se­rar den ena ele­gan­ta vil­lan ef­ter den and­ra, och man får käns­lan av att om det är nå­gon­stans där dröm­mar kan gå i upp­fyl­lel­se så är det här.

Nå­gon som kan in­ty­ga att den chan­sen ex­i­ste­rar är Ma­ria Mon­ta­za­mi. När hon kom till det sto­ra lan­det i väst för 26 år se­dan lev­de hon en spar­tansk till­va­ro som ha­de få lik­he­ter med den gla­mour som präg­lar hen­nes liv i dag, och en res­väs­ka och ett löf­te till hen­nes mam­ma var det en­da hon ha­de med sig.

– Min mam­ma har be­rät­tat att jag sa ”Nu ska jag åka till USA och bli rik”, och det blev jag ju! Men in­te ba­ra på peng­ar, ut­an även på kär­lek och lyc­ka. Jag är verk­li­gen lyck­ligt lot­tad, och jag tror att myc­ket av min tack­sam­het grun­dar sig i att jag in­te ha­de någon­ting när jag kom hit, och att jag in­te har ta­git nå­got för gi­vet. Så ibland mås­te jag ny­pa mig i ar­men för att för­stå att den värld jag le­ver i just nu fak­tiskt är verk­lig.

Det är den i all­ra högs­ta grad, och om Ma­ria själv har svårt att tro på det emel­lanåt kan hon ju ba­ra frå­ga vil­ken svensk tv-tit­ta­re som helst. För se­dan 2009 har hon vec­ka ef­ter vec­ka bju­dit in oss till sitt och sin fa­miljs här­li­ga liv i Ka­li­for­ni­en i pro­gram­met Svens­ka Hol­ly­wood­fru­ar (TV3), och vi­sat upp sitt hem och sin var­dag på bäs­ta sänd­nings­tid. Ett drag som vi­sat sig va­ra ett rik­tigt lyc­ko­kast då bå­de pro­gram­met och, fram­för allt, Ma­ria, har bli­vit en rik­tig braksuc­cé. Nu­me­ra är hon en folkkär ce­leb­ri­tet bland si­na for­na lands­män, och hon har ald­rig ång­rat att hon val­de att stäl­la upp.

– Jag äls­kar pro­gram­met, och den här ti­den har ba­ra va­rit jät­te­kul! Och lä­ro­rik! Jag har lärt mig otro­ligt myc­ket om män­ni­skor, hur man ska han­te­ra det som skrivs i tid­ning­ar­na och hur man ska ba­lan­se­ra kar­riä­ren med fa­mil­je­li­vet. Det har verk­li­gen va­rit en nyt­tig re­sa. Tyc­ker du att pro­gram­met har vi­sat upp ditt rät­ta jag? – Ab­so­lut! Och det gäl­ler al­la fru­ar tyc­ker jag. Jag tror det är svårt att vi­sa upp sitt pri­vat­liv i tv un­der fle­ra sä­song­er ut­an att ens san­na jag skym­tar fram. Man är ju vad man är, och jag ång­rar ab­so­lut ingen­ting som jag har sagt el­ler gjort. Vil­ken är den van­li­gas­te miss­upp­fatt­ning­en män­ni­skor har om dig? – Jag har fak­tiskt in­te upp­levt att det finns nå­gon sär­skild miss­upp­fatt­ning om mig. Där­e­mot kanske in­te al­la gil­lar min per­son­lig­het el­ler mitt sätt att va­ra och tän­ka, och that’s ok, al­la be­hö­ver in­te tyc­ka om mig. Jag väl­jer att i stäl­let fo­ku­se­ra på de som fak­tiskt tyc­ker om den jag är, och som ser mig som en fö­re­bild. FÖR MA­RIA HAR pro­gram­met in­te ba­ra in­ne­bu­rit kän­dis­skap, mas­sor av fans och upp­märk­sam­het i me­dia, det har även öpp­nat upp helt nya kar­riär­möj­lig­he­ter.

I dag har hon fle­ra pro­jekt som hon skick­ligt och alltid li­ka po­si­tivt jong­le­rar mel­lan. Bland an­nat har hon fått chan­sen att ge ut en egen väsk­kol­lek­tion och en ma­ke up-se­rie, skri­va böc­ker och gö­ra re­klam­film. Där­till har hon fått den sto­ra äran att gö­ra sitt av­tryck även på dryc­kes­hyl­lan, och nu­me­ra kan man kö­pa in­te mind­re än tre oli­ka sor­ters vi­ner med Ma­ri­as sig­na­tur på. Nu se­nast en spansk ca­va som en­ligt Ma­ria själv är ”just per­fect!”

– Jag kan in­te be­skri­va hur stolt jag är som får stå bakom ett så gott vin som jag själv har valt ut. Det är helt fan­tas­tiskt! Dess­utom kom­mer jag snart utö­ka min väsk­kol­lek­tion med helt nya mo­del­ler, och så mer tv på det. Det hän­der myc­ket på al­la plan just nu vil­ket är su­per­kul!

Men även om till­va­ron är hek­tisk för kar­riär­kvin­nan Ma­ria tycks det alltid fin­nas tid för mam­man och hust­run Ma­ria att ba­ra ta det lugnt och skö­ta om hem­met och fa­mil­jen. Hur går det att kom­bi­ne­ra li­vet som hem­ma­fru med al­la di­na and­ra åta­gan­den? – Ba­ra bra! Det gäl­ler att pri­o­ri­te­ra, och lä­ra sig vad som är värt att faj­tas för och vad som in­te är värt en se­kunds upp­märk­sam­het. Att läg­ga ner tid på att ir­ri­te­ra sig på små­sa­ker, som att ma­ken in­te fäl­ler ner to­a­loc­ket, är ba­ra slö­se­ri med ener­gi. Den läg­ger jag hell­re på vik­ti­ga­re och ro­li­ga­re sa­ker. Som att va­ra med fa­mil­jen, gå till gy­met el­ler ba­ra bju­da hem en vä­nin­na och tit­ta på The Bache­lor till­sam­mans.

FÖR TILL­FÄL­LET TRIVS Ma­ria mer än van­ligt i den tju­si­ga vil­lan på en av La­gu­na Ni­gu­els bäs­ta adres­ser. Den har näm­li­gen pre­cis ge­nom­gått en om­fat­tan­de re­no­ve­ring, och i skri­van­de stund är det ba­ra slut­pif­fet kvar in­nan allt är helt klart. En cool ung­doms­av­del­ning för so­nen Nicho­las och hans vän­ner, och ett här­ligt all­rum som gjort för så­väl fes­ter som fa­mil­je­mys har till­kom­mit. Och just det, en sa­go­likt lyx­ig walk in-clo­set där Ma­ria kan sam­la al­la si­na skat­ter ock­så!

– Jag är nöjd med allt som vi har gjort, men min gar­de­rob är än­då pric­ken över i:et. Den är helt gu­dom­lig, och det har ald­rig va­rit ro­li­ga­re att klä sig. Nu vän­tar jag på en cham­pagne­kyl och en kri­stall­kro­na, och se­dan ska jag sät­ta på mu­sik och ba­ra nju­ta där in­ne.

Vad har va­rit det job­bi­gas­te un­der re­no­ve­rings­ti­den?

– Att jag var bor­ta myc­ket pre­cis i bör­jan. Det var ju då som jag var i Sve­ri­ge för att va­ra med i Let’s Dan­ce , och det var väl­digt job­bigt för Kamran att själv för­sö­ka sty­ra re­no­ve­ring­en sam­ti­digt som han skul­le va­ra ensam för­äl­der. Det blev li­te ka­osar­tat. Men där­ef­ter gick allt fint, vi har ta­git bra be­slut he­la vägen, och nu i slutän­dan kan vi ba­ra kon­sta­te­ra att allt blev pre­cis så som vi vil­le ha det. Men vi lär­de oss de­fi­ni­tivt en läxa, och näs­ta gång kom­mer jag in­te att stic­ka i väg och dan­sa i el­va vec­kor sam­ti­digt som vi drar i gång en stor re­no­ve­ring. Hur skul­le du be­skri­va din in­red­nings­stil? – Sti­lig, lyx­ig och in­tres­sant. Ti­di­ga­re var den gans­ka gam­mal­dags med mör­ka fär­ger, men ef­ter re­no­ve­ring­en skul­le jag sä­ga att den har bli­vit li­te mer mo­dern, lju­sa­re och luf­ti­ga­re lik­som. Har du och Kamran sam­ma smak när det gäl­ler in­red­ning? – Of­tast. Men ibland tyc­ker han att jag är spritt språng­an­de ga­len. Vad är det bäs­ta med ert hem? – Att det är gäst­vän­ligt och hem­trev­ligt. Och lätt­stä­dat! Vi kan ha jät­testo­ra fes­ter med mas­sor av gäs­ter, och det går än­då snabbt att stä­da un­dan. Så det är väl­digt lätt att le­va här.

EF­TER ATT ALLT fix­an­de med hu­set snart är av­slu­tat skul­le man kun­na tro att pa­ret Mon­ta­za­mi skul­le läg­ga sig på lat­si­dan och ba­ra nju­ta av re­sul­ta­tet. Men ic­ke. Fak­tum är att upp­fräsch­ning­en gett dem blo­dad tand, och nu pla­ne­ras det för fullt för än­nu fler för­änd­ring­ar. En bas­ket­plan, ett an­sikts­lyft för Ma­ri­as och Kam­rans sov­rum, en bad­rums­re­no­ve­ring och en helt ny träd­gård står på att-gö­ra-lis­tan. Trots att Ma­ria myc­ket väl vet att en re­no­ve­ring in­te är nå­gon dans på ro­sor ser hon med den där sprud­lan­de po­si­ti­vi­te­ten, som vi tyc­ker så myc­ket om hos hen­ne, fram emot än­nu en.

– Åh, det ska bli fan­tas­tiskt ro­ligt, och re­sul­ta­tet kom­mer bli un­der­bart! Ni ska få se! Bland an­nat ska mitt och Kam­rans badrum få li­te av ett spa-te­ma med ett här­ligt bad­kar, och i träd­går­den ska vi läg­ga ny mark­sten på ute­plat­sen, och dess­utom änd­ra om he­la tom­tens pla­ne­ring och sät­ta nya träd, bus­kar och blom­mor. Och se­dan, när vi väl är kla­ra med det, ja då ska jag och Kamran sit­ta i varsin sol­stol, sip­pa Piña Co­la­das, och ba­ra nju­ta av vårt un­der­ba­ra hem!

Ef­ter att ha levt i re­no­ve­rings­ka­os i nä­ra ett års tid kan fa­mil­jen Mon­ta­za­mi äntligen nju­ta av sitt ele­gan­ta hus som fått bå­de ett nytt all­rum och en ny ung­doms­del. Ma­ri­as fa­vo­rit är dock hen­nes lyx­i­ga walk in-clo­set som är en dröm i vac­kert vitt,...

EL­LER … AN­TING­EN el­ler USA Sve­ri­ge te Kaf­fe el­ler hem­ma­kväll el­ler Ga­lapre­miär katt Hund el­ler Kött el­ler fisk Ma­ri­as sto­ra pas­sion är in­red­ning, och hon läg­ger ner myc­ket tid på att skö­ta om hem­met. Just nu står det ny­re­no­ve­ra­de all­rum­met i fo­kus...

FAKTA Namn: Ma­ria Mon­ta­za­mi. Ål­der: 48 år. Familj: Ma­ken Kamran, bar­nen Sa­ra, 23, Han­na, 20, Em­ma, 17, och Nicho­las, 15, samt hun­dar­na Bella och Mol­ly. Bor: I en stor, lyx­ig vil­la i La­gu­na Ni­gu­el, Oran­ge County, Ka­li­for­ni­en. Aktuell med: Ett nytt...

Trots att Ma­ria har mas­sor av pro­jekt ser hon alltid till att ha tid för bar­nen. Älds­ta dot­tern Sa­ra har flyt­tat hem­i­från men hon kom­mer of­ta hem och my­ser med res­ten av fa­mil­jen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.