Allt jag läng­tar ef­ter

Älskade Hem - - Ledare -

I SEP­TEM­BER, NÄR som­ma­ren ste­ga­de iväg hur myc­ket jag än för­sök­te hänga fast i dess kjol­kant, gjor­de jag mig själv ett hög­tid­ligt löf­te: jag lo­va­de att jag skul­le ta mig ige­nom den­na höst och vin­ter ge­nom att nju­ta av de små sa­ker­na i var­da­gen.

På så vis skul­le jag kun­na för­länga sma­ken av kväl­lens kopp cho­klad (fastän höst­reg­net ut­an­för fick ax­lar­na att bur­ras upp mot öron­snib­bar­na som om man stän­digt stod i en box­nings­ring). Och jag skul­le kun­na upp­skat­ta käns­lan av ett långt, varmt bad (ef­ter att vin­tern ha­de pis­kat mig ran­dig med vin­dar som kän­des som is). Jag skul­le till och med kun­na ta mig ge­nom de långa må­na­der då man knappt vå­ga­de blin­ka av räds­la för att mis­sa da­gens kor­ta ljus, ef­tersom jag tänk­te sit­ta och stir­ra rakt in i mys­be­lys­ning­en så fort jag kom hem.

Och jag tyc­ker fak­tiskt att det har gått rätt så bra. Jag har myst och upp­skat­tat och fo­ku­se­rat tills sin­nes­in­tryc­ken prak­tiskt ta­get har svällt min hjär­na, vil­ket fak­tiskt har re­sul­te­rat i en av de skö­nas­te vint­rar­na jag har haft.

Men nu är kon­cent­ra­tio­nen bru­ten – för jag bör­jar ana lju­set i tun­neln! Om ba­ra nå­gon må­nad kom­mer vi ha dags­ljus som va­rar i fle­ra tim­mar(!), och vi kom­mer till och med mö­ta mänsk­li­ga va­rel­ser på ga­tor­na, i stäl­let för fram­stapp­lan­de klot­mas­sor bil­da­de av täck­ma­te­ri­al och tex­til.

Så jag har in­te fo­kus nog för att kun­na upp­skat­ta här och nu – jag kan in­te slu­ta trå­na ef­ter snart. Jag läng­tar ef­ter vårtren­der som sve­per in med ny ener­gi, öpp­na föns­ter som får gar­di­ner­na att böl­ja, och blom­mor i sto­ra lass som sät­ter färg på bå­de na­tu­ren och mitt hem.

Och just det kom­mer vi bör­ja ki­ka på i det här num­ret, med en in­spi­ra­tions­re­sa ge­nom vå­rens kom­man­de tren­der. Dess­utom be­sö­ker vi fan­tas­tis­ka hem, får mäng­der av pys­sel­tips och, fram­för allt, får tit­ta in i Ma­ria Mon­ta­za­mis ny­re­no­ve­ra­de hem! Ma­ria är en kvin­na vars fram­gång byg­ger på de bäs­ta av skäl – hon spri­der hjärt­lig vär­me! Om fler vo­re som hon skul­le den här världen va­ra bätt­re.

Hop­pas att du hit­tar nå­got att in­spi­re­ras av och läng­ta till!

EN UNG DE­SIG­NER Il­lust­ra­tö­ren Su­san­na Si­vo­nen var en av Young De­sig­ners på årets Formex­mäs­sa, och fång­a­de ge­nast vå­ra blic­kar. Su­san­na ri­tar in­veck­la­de il­lust­ra­tio­ner ut­i­från käns­lor el­ler tan­kar. Som Kuk­ki­va Lu­ovu­us till väns­ter, som be­ty­der...

LI­TE MER LYX Ma­ria Mon­ta­za­mis lyx­i­ga walk in clo­set, som vi i det här num­ret ki­kar in i, kan in­spi­re­ra även mind­re hem. Jag gör gär­na en hör­na av de här be­lys­nings­lå­dor­na från Ikea, 299 kr/st, och pry­der den gär­na med par­fymflas­kan Di­a­mant från Cult...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.