VIL­KEN ÄR DIN FA­VO­RIT?

Älskade Hem - - Mejlbox -

2013 är över och vi på äls­ka­de Hem kan blic­ka till­ba­ka på ett helt fan­tas­tiskt år med nio här­li­ga nummer i ba­ga­get. Nu skul­le vi gär­na vil­ja ve­ta vil­ket av det gång­na årets om­slag som ni lä­sa­re tyck­te all­ra bäst om. Var med och rös­ta, så har du chan­sen att vin­na en su­persnygg brand­släc­ka­re i val­fri färg och med valfritt mo­tiv från Eld­vakt.se, vär­de 895 kr.

Allt du be­hö­ver gö­ra är att skic­ka ett mejl till [email protected]­ka­de­hem.se där du anger num­ret på det om­slag du vill rös­ta på, samt en li­ten mo­ti­ve­ring till var­för just det är din fa­vo­rit. Glöm in­te att skri­va namn, adress och te­le­fonnr. Märk mej­let ”Om­slag2013”. Vi vill ha ditt svar se­nast den 28 feb. Vi drar tre vin­na­re.

Och slut­li­gen, ett hjärt­ligt tack till fjol­å­rets fan­tas­tis­ka om­slags­kvin­nor, Karin Hü­bi­net­te, Kat­tis Ahl­ström, Andrea Engsäll, Char­lot­te Per­rel­li, Jo­se­fi­ne Sund­ström, Lin­da Lindorff, Em­ma Ham­berg, Pia Jo­hans­son och Coo­ki­es n Be­ans, som har bju­dit in...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.