”Min kyl är alltid väl­fylld”

Ka­ri­bis­ka to­ner och blå­gu­la skärgårdsvindar. En kok­bok sig­ne­rad Dog­ge Dog­ge­li­to blir onek­li­gen en kul re­sa mel­lan kon­ti­nen­ter­na. I Värl­dens bäs­ta grill­bok (Se­mic) lå­ter han oss föl­ja med på en ku­li­na­risk upp­täckts­färd, som sträc­ker sig från Sy­da­me­ri­ka til

Älskade Hem - - På Tapeten - IN­TER­VJU: DOG­GE DOG­GE­LI­TO

Be­rät­ta om din bok!

– Det är en grill­bok med in­flu­en­ser från så­väl Sve­ri­ge som min pap­pas hem­land Ve­ne­zu­e­la. Det är rik­tigt ro­ligt att få ge ut en kok­bok! Al­la kän­di­sar gör ju det, så det var väl typ ba­ra jag kvar. Vad kän­ne­teck­nar di­na re­cept?

– Dels har jag häm­tat myc­ket in­spi­ra­tion från väst­kus­ten där min mor­mor kom­mer ifrån, så det blir en hel del fisk och skal­djur. Men även mas­sor med ka­ri­bis­ka to­ner med rom och ci­gar­rer. Vil­ket är ditt per­son­li­ga fa­vo­ri­tre­cept i boken?

– Pa­bellòn cri­ol­lo, som är Ve­ne­zu­e­las na­tio­nal­rätt. Det är en mix av strim­lad biff, svar­ta bö­nor, ris, ägg och mat­ba­na­ner. Det är rik­tigt gott! Få kän­ner till att du är ut­bil­dad kock, var­för val­de du att in­te fort­sät­ta på den ba­nan?

– För att det gick så bra med mu­si­ken. Jag job­ba­de på fle­ra oli­ka re­stau­rang­er och tyck­te att det var jät­te­ro­ligt, och det kän­des bra att ha nå­got att fal­la till­ba­ka på om det in­te skul­le fun­ka med mu­si­ken. Men det gjor­de det, som tur var. Hur ser var­dags­ma­ten ut hem­ma hos dig?

– Det blir ju lätt att man la­gar så­dant som bar­nen gil­lar. Så just nu blir det myc­ket fisk­pin­nar, pann­ka­kor och så­dant där. Jag har dock in­fört en tra­di­tion, och det är att på sön­da­gar­na är det ve­ne­zu­e­lansk mat som gäl­ler. Vad är det ab­so­lut go­das­te du vet?

– Det är nog en rätt från Ve­ne­zu­e­la som be­står av ett majs­bröd som man fyl­ler med oli­ka slags rör­or. Det är ga­let gott! Finns det nå­got du ald­rig skul­le stop­pa i dig?

– Fläsk­kött hål­ler jag mig ifrån. Och så tyc­ker jag att blod­pud­ding och pöl­sa lå­ter job­bigt. Vil­ket är ditt värs­ta mat­min­ne?

– När jag job­ba­de på en ca­te­ring­fir­ma och skul­le gö­ra ma­ten till Stock­holm Open. Själ­va gre­jen i sig var ju ro­lig, och vi var ett bra team, men nack­de­len var att vi fick stå i ett is­kallt tält ut­an­för Kung­li­ga Ten­nishal­len och la­ga all mat. Det var hemskt! Vad finns alltid i ditt kyl­skåp?

– Mat! Mas­sor med mat! Jag väx­te upp un­der gans­ka fat­ti­ga för­hål­lan­den, så för mig har det bli­vit vik­tigt att ky­len alltid är väl­fylld.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.