ER­GO­NO­MISK HÖJD

Älskade Hem - - Tvättstugeguide -

Bygg upp din tvätt­ma­skin och tork­tum­la­re till en mer hu­man höjd som gör det lät­ta­re att las­sa i och ur tvät­ten, och som ger ett prak­tiskt för­va­rings­ut­rym­me un­der ma­ski­ner­na. Över­hu­vud­ta­get är det smart att ma­ski­ner och skåp står på ben el­ler är vägg­häng­da, ef­tersom det gör det lät­ta­re att hål­la rent, och vid en even­tu­ell över­sväm­ning mins­kar ris­ken för ska­dor. In­red­ning­en An­ni­ka från Ve­dum, 10 987 kr för lådsek­tion med plats för två upp­höj­da vit­va­ror.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.