89 TIPS FOR BE­DÅ­RAN­DE BADRUM

El­li­nor och Da­ni­el har lyc­kats med konst­styc­ket att ska­pa ljuv­lig se­kel­skif­tesstäm­ning i sin ny­bygg­da vil­la, och så även i bad­rum­met. Där ger en mix av åld­ra­de de­tal­jer och lugna fär­ger en at­mo­sfär som är bå­de av­kopp­lan­de och vac­ker.

Älskade Hem - - Sidan 1 - TEXT & FOTO JEN­NY BENN­HE­DEN CARPVIK STY­LING EL­LI­NOR BENGTS­SON

När FA­MIL­JEN BENGTS­SON bör­ja­de le­ta ef­ter ett nytt boende fanns det en ge­men­sam dröm om ett gam­malt, vac­kert hus på lan­det. Ef­ter en tids sö­kan­de ut­an att ha fun­nit det per­fek­ta ob­jek­tet up­pen­ba­ra­de sig en möj­lig­het att byg­ga ett helt nytt hus i stäl­let. El­li­nor och Da­ni­el val­de att ta chan­sen, dock ut­an att ge av­kall på si­na lant­li­ga dröm­mar. Pa­rets ny­bygg­da vil­la går i en ge­nom­gå­en­de gam­mal­dags stil. Käns­lan av ti­digt 1900-tal är tyd­ligt fram­trä­dan­de bå­de när det gäl­ler plan­lös­ning och de­tal­jer, in­te minst i det sa­go­li­ka bad­rum­met på hu­sets ned­re vå­ning där käns­lan av svun­na ti­der är här­ligt på­tag­lig.

– Vi vil­le att bad­rum­met skul­le in­re­das på ett klas­siskt vis med så­dant som hål­ler i läng­den, som det svart­vi­ta gol­vet och de vi­ta väg­gar­na, sä­ger El­li­nor.

Hon me­nar vi­da­re att det har va­rit re­la­tivt lätt att åter­ska­pa en gam­mal­dags käns­la, och att det in­te krävs så myc­ket för att änd­ra in­tryc­ket från mo­dernt till åld­rat. Som med to­a­lett­sto­len till ex­em­pel. Det är en van­lig va­ri­ant som har fått en an­nan stil med hjälp av nå­got så en­kelt som ett svart lock.

– Det är de små de­tal­jer­na som gör skill­na­den, och när det svar­ta loc­ket kom på plats blev käns­lan en helt an­nan jäm­fört med hur det såg ut med det vi­ta plast­lock som satt på to­a­lett­sto­len från bör­jan.

OCH ATT EL­LI­NOR har en fan­tas­tisk käns­la för de­tal­jer rå­der det inga tvi­vel om. Att åter­ska­pa en ge­nu­in käns­la har va­rit det vik­ti­gas­te i he­la bygg- och in­red­nings­pro­ces­sen. Bland an­nat har man valt att sät­ta in svart­vi­ta ström­bry­ta­re i he­la hu­set, vil­ka var van­li­ga in­slag i hem­men förr i ti­den. Bad­rum­met har dess­utom ut­rus­tats med tidsen­li­ga blan­da­re och möb­ler som för­stär­ker se­kel­skif­tes­käns­lan yt­ter­li­ga­re. Även om det mesta fak­tiskt är ny­köp för­sö­ker El­li­nor få in så många de­tal­jer som möj­ligt som kan till­fö­ra li­te äk­ta histo­ria. På en va­jer i fönst­ret sit­ter till ex­em­pel hen­nes mor­mors sys­ters gam­la vir­ka­de duk upp­spänd, och fun­ge­rar som in­syns­skydd sam­ti­digt som den lå­ter det här­li­ga lju­set stri­la in på ett all­de­les ma­giskt sätt.

– Vi har egent­li­gen ing­en in­syn från gran­nar, men ef­tersom det är ett helt van­ligt föns­ter ut­an struk­tur så blir än­då käns­lan att man kan bli sedd ut­i­från, be­rät­tar El­li­nor.

Att ska­pa en väl­kom­nan­de stäm­ning är väl­digt vik­tigt bå­de för El­li­nor och Da­ni­el, och då ned­re pla­nets badrum främst an­vänds som gäst­to­a­lett

läg­ger de stor ener­gi på att gö­ra det ex­tra my­sigt så att de­ras gäs­ter ska kän­na sig som hem­ma. Vack­ra tex­tili­er, sö­ta blom­mor och le­van­de ljus ger en om­bo­nad at­mo­sfär, och med en nyss an­lagd la­ven­del­häck i träd­går­den läng­tar El­li­nor ef­ter att snart kun­na ploc­ka in vack­ra bu­ket­ter som kan spri­da fäg­ring och väl­doft i he­la hem­met.

– Det känns li­te lyx­igt att ha en vac­ker blom­ma även i bad­rum­met, och jag för­sö­ker ha det så of­ta som möj­ligt, sä­ger El­li­nor och häl­ler upp li­te nytt vat­ten till den sö­ta kvist­ro­sen som står vid hand­fa­tet.

BÅ­DE HON OCH Da­ni­el tyc­ker om in­red­ning, och de är bå­de kre­a­ti­va och hän­di­ga. Da­ni­el har bland an­nat byggt den fi­na kroklis­ten där de mju­ka frot­té­hand­du­kar­na häng­er, och den fi­na tvag­nings­pal­len som age­rar av­last­nings­y­ta har må­lats svart för att pas­sa den klas­sis­ka sti­len. Som sagt, små me­del som gör att bad­rum­met blir bå­de un­der­bart och per­son­ligt.

– Vi är så nöj­da med vårt badrum och det finns ing­et vi ång­rar el­ler öns­kar att vi gjort an­norlun­da, sä­ger El­li­nor med ett le­en­de.

Den fi­na kroklis­ten har El­li­nor och Da­ni­el själ­va gjort med hjälp av en brä­da och någ­ra pas­san­de kro­kar. Nå­got som till­för en per­son­lig käns­la till in­red­ning­en. Svar­ta de­tal­jer, som to­a­loc­ket, gol­vet och den lil­la pal­len, gör sti­len kom­plett, och gör...

På El­li­nors och Da­ni­els gäst­to­a­lett får den vi­ta in­red­ning­en säll­skap av väl­dof­tan­de blom­mor, lant­li­ga de­tal­jer och mju­ka tex­tili­er, och bil­dar en mix som känns bå­de lyx­ig och om­bo­nad. Den fi­na tvål­pum­pen finns att kö­pa på bl a Bo­rett.se.

”Vi be­ställ­de spe­geln i en nu­me­ra ned­lagd in­red­nings­bu­tik. Vi val­de mel­lan hund­ra­tals oli­ka va­ri­an­ter, så det var in­te det lät­tas­te att hit­ta rätt”, be­rät­tar El­li­nor som med fa­cit i hand är myc­ket nöjd med den ele­gan­ta sil­ver­spe­gel som häng­er ovan­för...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.