HOS LI­SA:

Kre­a­ti­va dröm­mar & nött charm

Älskade Hem - - Innehåll - AV EVA LIT­TO­RIN FOTO SO­FI SYK­FONT

EN BE­HAG­LIG KÄNS­LA spri­der sig i he­la krop­pen när man sti­ger in i Li­sas lä­gen­het i Helsing­borg. Trots att in­te­ri­ö­ren är vit från golv till tak är at­mo­sfä­ren allt an­nat än stel och oper­son­lig, och det sa­go­li­ka ljus som når hal­len från ett av var­dags­rums­fönst­ren skän­ker en väl­kom­nan­de stäm­ning som är skönt ome­del­bar.

– Finns det nå­got här­li­ga­re än när man har ett föns­ter rakt fram när man kom­mer in? Då kän­ner man sig alltid väl­kom­men hem, sä­ger Li­sa och på­pe­kar att mör­ka, in­stäng­da hem in­te är nå­got för hen­ne.

Och det märks verk­li­gen. För här är det ljust, ljust, ljust som gäl­ler, och de vi­ta väg­gar­na och det ljus­gråa trä­gol­vet ut­gör en bas som är bå­de för­del­ak­tig och ljuv­lig. Tre­rum­ma­ren känns myc­ket stör­re än dess fak­tis­ka kvadrat­met­rar, och var man än tit­tar finns det nå­got vac­kert att vi­la ögo­nen på. Att lä­gen­he­ten känns stör­re än vad den egent­li­gen är be­ror till stor del på den öpp­na plan­lös­ning­en. Hal­len, var­dags­rum­met och kö­ket går ihop, me­dan sov­rum­men lig­ger för sig själ­va. Re­sul­ta­tet blir här­ligt öpp­na säll­skapsy­tor där det ski­ra dags­lju­set kan flö­da fritt, me­dan sov­rum­men er­bju­der plat­ser för privat tid och

”När man ska­par ett lugn och en triv­sel i in­red­ning­en blir man har­mo­nisk i sin var­dag.”

Att Li­sa är konst­när märks tyd­ligt i hen­nes hem. Hon har en na­tur­lig fal­len­het för att ska­pa fan­tas­tis­ka stilleben, och lä­gen­he­ten är fylld av vack­ra ting som hon hit­tat på lop­pi­sar. Här har hon an­vänt en gam­mal trampsy­ma­skin som bord åt si­na fi­na sa­ker.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.