Så TYC­KER DU

Älskade Hem - - Läsarhörnan -

På www.als­ka­de­hem.se har vi ställt frå­gan:

Vil­ken stil vill du in­re­da hem­met med i vår?

Så här har du sva­rat:

25 % Klas­siskt lant­ligt 22 % Mju­ka pa­stel­ler 21 % In­du­stri­in­spi­re­rad vin­tage 18 % Frä­scha skär­gårds­to­ner 14 % Gra­fiskt svart­vitt Gå in på hem­si­dan och på­ver­ka re­sul­ta­tet på må­na­dens frå­ga.

Ljuv­ligt lant­hem i det här num­ret. Foto: Tommy Du­rath

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.