Vår­käns­la i dröm­kö­ket

När Jen­nie och Magnus skul­le re­no­ve­ra sitt mur­ri­ga kök var må­let att för­vand­la det till en ljus och in­spi­re­ran­de plats. Re­sul­ta­tet blev över för­vän­tan, och i dag fin­ner pa­ret mat­gläd­je bland tid­lös in­red­ning, klas­sisk charm och sö­ta de­tal­jer.

Älskade Hem - - Innehåll - TEXT KRISTIN FÄGERSKJÖLD FOTO AN­NE-CHAR­LOT­TE ANDERSSON

DEN VACK­RA VIT­MÅ­LA­DE vil­lan, be­lä­gen i det pit­to­res­ka små­länds­ka sam­häl­let Sol­ber­ga, har va­rit i fa­mil­jen Svärds ägo i över 80 år. Fak­tum var att Jen­ni­es farfars far, som var ka­kel­ugns­ma­ka­re, fick det i er­sätt­ning av en kund som in­te kun­de be­ta­la för sig i bör­jan av 1930-ta­let, och när Jen­nie och Magnus tog över hu­set för nio år se­dan blev de­ras son Emil fa­mil­jens fem­te ge­ne­ra­tion som kan kal­la det sitt hem.

Att vil­lan bygg­des i bör­jan av 1900-ta­let går i dag att skön­ja då den ge­nom­sy­ras av en vac­kert åld­rad stil som kan här­le­das till för­ra se­kel­skif­tet, men fak­tum är att det­ta är ett re­sul­tat av en om­fat­tan­de re­no­ve­ring. För när Jen­nie och Magnus flyt­ta­de in fanns in­te ett spår av hu­sets ur­sprung­li­ga charm kvar, då den dol­des av en mur­rig 60-tals­in­red­ning som gjor­de rum­men bå­de mör­ka och svår­mö­ble­ra­de, nå­got som var sär­skilt tyd­ligt i kö­ket.

– Det var mörkt, oprak­tiskt och in­te alls in­spi­re­ran­de, sä­ger Jen­nie.

Lös­ning­en blev att helt en­kelt byg­ga ut hu­set med 40 kvadrat­me­ter, vil­ka i dag ger plats åt en groven­tré, en tvätt­stu­ga, och, in­te minst, en fan­tas­tisk matplats som flyt­tats ut från själ­va kö­ket, och där­med läm­nat ut­rym­me åt ett stör­re rum äm­nat för en­bart bak­ning och mat­lag­ning. Dess­utom revs den mur­ri­ga 1960-tals­in­red­ning­en ut och av­slö­ja­de fan­tas­tis­ka de­tal­jer som le­gat i dva­la un­der många de­cen­ni­er, och ba­ra vän­tat på att få kom­ma fram och åter­få sin for­na glans.

– När vi ha­de ri­vit bort det gam­la kö­ket fann vi pärl­spont och ka­kel av pre­cis sam­ma stor­lek och färg som vi ha­de valt att sät­ta upp. På så vis känns det som om vi har åter­ställt kö­ket till dess ur­sprung­li­ga skick, sä­ger Jen­nie.

RE­DAN NÄR DE på­bör­ja­de köks­re­no­ve­ring­en ha­de Jen­nie och Magnus en klar bild av hur de vil­le att slut­re­sul­ta­tet skul­le bli, men ef­ter att ha son­de­rat mark­na­den nog­grant ha­de de fort­fa­ran­de in­te hit­tat nå­gon in­red­ning som helt föll dem i sma­ken. Lös­ning­en blev att vän­da sig till ett lo­kalt snic­ke­ri som måt­till­ver­ka­de al­la skåp och bänk­ski­vor så att de blev pre­cis som pa­ret vil­le ha dem. I dag har kö­ket fått en skräd­dar­sydd ko­stym i en tid­lös, klas­sisk stil, och den vack­ra bår­den, som Jen­nie själv har de­sig­nat, till­för

en ex­tra dos per­son­lig­het till kö­ket.

För­u­tom att det nya kö­ket skul­le upp­fyl­la Jen­ni­es och Magnus este­tis­ka krav vil­le de även att det skul­le va­ra rym­ligt och funk­tio­nellt. Bland an­nat ger en köksö i mit­ten av rum­met en prak­tisk ex­tra ar­bet­sy­ta, ett fint skaf­fe­ri i gam­mal­dags stil er­bju­der plats åt allt från dric­ka­bac­kar till sto­ra köks­ma­ski­ner, och de öpp­na hyll­pla­nen har kom­plet­te­rats med köks­skåp som går än­da upp till tak vil­ket max­i­me­rar för­va­rings­möj­lig­he­ter­na.

– Nu känns kö­ket funk­tio­nellt och lätt att ar­be­ta i. Det är gott om yta att job­ba på, och all förvaring finns pre­cis där den be­hövs. Man be­hö­ver lik­som in­te springa om­kring för att häm­ta nå­got, vil­ket är otro­ligt skönt, sä­ger Jen­nie.

Sto­ra säll­skapsy­tor var ett an­nat krav som Jen­nie och Magnus ha­de på sitt ny­re­no­ve­ra­de hus, och den till­bygg­da mat­sa­len har verk­li­gen bli­vit en plats som pas­sar de­ras so­ci­a­la liv. Slag­bor­det kan lätt fäl­las ut så att he­la släk­ten får plats runt det, och ett tak som är öp­pet upp till nock samt ett här­ligt ljusin­släpp från de sto­ra fönst­ren gör att rum­met känns ex­tra rym­ligt.

DET DÄR MED egen­gjor­da lös­ning­ar i brist på de per­fek­ta kö­pen är nå­got av ett ge­nom­gå­en­de te­ma hem­ma hos fa­mil­jen Svärd, och en bra lös­ning på de­ras spe­ci­fi­ka krav. Jen­nie har till ex­em­pel själv byggt vi­trin­skå­pet som står i mat­sa­len ef­tersom hon, ef­ter myc­ket le­tan­de, in­te hit­ta­de en pas­san­de va­ri­ant i nå­gon bu­tik. Med hjälp av två gam­la föns­ter som fick be­stäm­ma måt­ten på skå­pet snick­ra­de hon så­le­des ihop en ljuv­lig förvaring som i dag rym­mer hen­nes pors­lin, pryd­nads­före­mål och tex­tili­er.

Bå­de Jen­nie och Magnus är pyss­li­ga ut i fing­er­spet­sar­na och har svårt för att sit­ta syss­lo­lö­sa. Där­med är ock­så de­ras gam­la hus ett ob­jekt för stän­dig för­änd­ring, och nu när kö­ket är fär­digt har re­no­ve­rings­pla­ner­na re­dan bör­jat spin­na vi­da­re. Bland an­nat fun­de­rar de på att an­läg­ga en ute­plats i di­rekt an­slut­ning till mat­sa­len för att kun­na för­flyt­ta säll­skapsy­tan ut­om­hus när väd­ret tillå­ter. Men det pro­jek­tet får nog vän­ta till näs­ta år. För då Jen­nie och Magnus vän­tar tvil­ling­ar kom­mer den närms­ta ti­den bli hän­del­se­rik nog, och in­om kort kom­mer här­ligt be­bi­sjoll­ran­de fyl­la det vac­kert re­no­ve­ra­de hu­set i Sol­ber­ga.

”Det känns som om vi har åter­ställt kö­ket till dess ur­sprung­li­ga skick.”

Mat­plat­sen ba­dar i ett skirt, sa­go­likt ljus tack va­re fönst­ren som släp­per in so­lens strå­lar. Det fi­na slag­bor­det är ett lop­pis­fynd som må­lats vitt, och det får säll­skap av ud­da sto­lar och en vac­ker köks­sof­fa.

Jen­nie äls­kar att pif­fa sitt un­der­ba­ra kök med vack­ra de­tal­jer. Ro­sa och blått är hen­nes fa­vo­rit­fär­ger, och de åter­kom­mer så­väl i skåp och på hyl­lor som på det du­ka­de bor­det. De ro­sa kop­par­na med sir­ligt blom­möns­ter, högst upp i hyl­lan, är från Ma­teus.

För­u­tom att kö­ket skul­le få en gam­mal­dags stil vil­le Jen­nie och Magnus att det skul­le va­ra bå­de rym­ligt och funk­tio­nellt. Sär­skilt nöj­da är de så­le­des med den fi­na köksön som ger en prak­tisk ex­tra ar­bet­sy­ta, vil­ket pas­sar Jen­nie som äls­kar att ba­ka och la­ga mat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.