Pif­fi­ga pom­poms

An­vänd fan­ta­sin för att ska­pa sö­ta de­ko­ra­tio­ner till ditt hem. Här vi­sar pys­sel­pro­fi­len och blog­ga­ren Ma­de­le­i­ne Pe­ters­son hur du på ett en­kelt sätt gör ditt hem vår­fint med hjälp av ljuv­ligt fluf­fi­ga pom­poms.

Älskade Hem - - Innehåll - AV MA­DE­LE­I­NE PE­TERS­SON

VI KAN NOG al­la hål­la med om att pom­poms har va­rit det tren­di­gas­te pyss­let det se­nas­te året. Fle­ra bu­ti­ker har snap­pat upp hajpen och kö­per in sil­kes­pap­per som ald­rig förr, och att som blog­ga­re vi­sa upp hur man kan in­re­da med des­sa fluf­fi­ga bol­lar har bli­vit mer re­gel än un­dan­tag.

Och visst är de väl det per­fek­ta pif­fet! Du kan till ex­em­pel an­vän­da pom­poms i stäl­let för bal­long­er på barn­ka­la­set, el­ler li­va upp ditt var­dags­rum och ha dem upp­sat­ta i ta­ket he­la ti­den. Att gö­ra pom­poms är ett en­kelt pys­sel som vem som helst kan kla­ra av, och på kö­pet blir de ju så fan­tas­tiskt fi­na! Dess­utom blir det myc­ket bil­li­ga­re än att kö­pa dem.

Så hur gör du då des­sa ljuv­li­ga konst­verk? Här kom­mer en tvät­täk­ta DIY på hur du fix­ar di­na all­de­les eg­na pom­poms!

Gul­li­ga, bul­li­ga pom­poms ger ditt hem en här­lig stil, och fun­kar li­ka bra som piff till barn­ka­la­set som de­ko­ra­tion i var­dags­rum­met.

4

1

3

2

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.