Le­da­re

Älskade Hem - - Innehåll -

För FEM år se­dan klev jag in på Äls­ka­de Hems kre­a­tivt rö­ri­ga re­dak­tion, full­stän­digt omed­ve­ten om att mitt liv från den stun­den ald­rig mer skul­le bli det­sam­ma. För jag trod­de att det skul­le va­ra ett jobb likt al­la and­ra, men Äls­ka­de Hem har in­te va­rit ett ar­be­te – det har va­rit en kär­leks­hi­sto­ria. Som har gjort mig lyck­li­ga­re än mi­na ord kan be­skri­va!

Jag väl­kom­na­des med öpp­na ar­mar in i en ge­men­skap där ni lä­sa­re skrev till mig om allt från nya fa­mil­je­med­lem­mar som låg i era knän me­dan ni läs­te tid­ning­en, till vil­ka sti­lar som får er att hänga upp tid­nings­si­dor som konst på väg­gen. Jag föll pla­dask för al­la gläd­je­fyll­da hem dit vi bjöds in tack va­re vän­li­ga husä­ga­re och fan­tas­tis­ka fo­to­gra­fer och sty­lis­ter som ska­par ma­gi i si­na bil­der. Och jag blev sa­lig än­da in i sjä­len över att få for­ma tid­ning­ens ut­veck­ling, med ett stän­digt öra mot vad du som lä­sa­re tyc­ker och vill ha. För jag har job­bat på en mängd tid­ning­ar se­dan jag var 18 år, men ing­en har haft så många lä­sa­re som har hört av sig med histo­ri­er från si­na liv, här­li­ga ut­rop på de so­ci­a­la me­di­er­na och vy­kort med små upp­munt­ran­de häls­ning­ar. Det är re­la­tio­nen till dig som lä­ser den här tid­ning­en – och det ge­men­sam­ma in­tres­se vi har för lust­fylld in­red­ning från så­väl lop­pi­sar som in­red­nings­bu­ti­ker – som gör Äls­ka­de Hem spe­ci­ell. Och det kom­mer den fort­sät­ta att va­ra när jag nu med var­sam­ma hän­der läm­nar över gå­van till näs­ta per­son.

Det är ef­ter de här fem åren dags för mig att gå vi­da­re till nya ut­ma­ning­ar, men jag kom­mer alltid ha ett bul­tan­de hjär­ta för Äls­ka­de Hem. Det har va­rit en yn­nest att få ska­pa det här ma­ga­si­net – och skä­let är du som sit­ter med tid­ning­en i din hand.

Så jag hop­pas att du ger näs­ta chefre­dak­tör sam­ma var­ma väl­kom­nan­de som du gav mig – för Äls­ka­de Hem kom­mer fort­sät­ta ge här­lig in­spi­ra­tion, sa­go­li­ka re­por­tage och lyss­na på si­na lä­sa­re. Den kommr alltid va­ra in­red­nings­tid­ning­en med hjär­ta!

I DET HÄR num­ret är det kärleken till som­mar­hem som står i fo­kus. Vi be­sö­ker två char­mi­ga skär­gårds­hus och en lan­ti­dyll som al­la har si­na eg­na per­son­li­ga sti­lar. Vi bju­der in till som­mar­fest med duk­ningstips och fres­tan­de jord­gubbsre­cept. Och vi prop­par si­dor­na ful­la av träd­gårds­råd för al­la som tyc­ker att li­vets bäs­ta stun­der sker ut­om­hus. Dess­utom ki­kar vi in i blog­ga­ren och pro­gram­le­da­ren Elsa Bill­grens som­ma­ro­as, där hen­nes svär­mors val­par spring­er kring föt­ter­na och vin­tage­fynd stolt­se­rar i var­je hörn. Här vill man spen­de­ra la­ta da­gar! En un­der­bar som­mar till dig – och tack för den här ti­den!

STÖKET BAKOM KA­ME­RAN Pro­pert på bild – en rö­ra bakom ka­me­ran! Så­här såg det ut när jag och min lil­la mam­ma fo­ta­de det här num­rets jord­gubbs­re­por­tage i som­mar­stu­gan i Höga Kus­ten. Gran­nar­na und­ra­de nog om vi var gal­na! En glad som­mar till dig!

BLOG­GA­RENS STIL Kol­la in den här fan­tas­tis­ka sty­ling­en av Ny­blom Kol­léns kol­lek­tion Strandf ynd ! Den är sty­lad och fo­tad av blog­gers­kan Em­ma Lindquist, som blog­gar som ”Att va­ra nå­gons fru” (at­t­va­ra­na­gans­fru.el­sa­sen­tou­rage.se). Vil­ken vac­ker gry­ning!...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.