HOS TI­NA & FRED­RIK:

Lant­lig dröm i skär­gårds­i­dyll

Älskade Hem - - Innehåll - AV MI­KAE­LA GUSTRIN FOTO LI­NA ÖST­LING TEXT­BE­AR­BET­NING JIN LA­VESSON

ETT RÖTT HUS med vi­ta knu­tar med en vac­ker ut­sikt över skär­går­den. Lå­ter det som en dröm för bra för att va­ra sann? Ja, kanske, men fak­tum är att det­ta är fa­mil­jen Swärd­hs un­der­ba­ra var­dag. Be­lä­get på en klip­pa i na­tur­skö­na Nynäs­hamn, med den glim­man­de Nick­sta­vi­ken som närms­ta gran­ne, lig­ger näm­li­gen de­ras vack­ra vil­la. Det var just den mag­ni­fi­ka vyn som gjor­de att Ti­na och Fred­rik blev blixt­för­äls­ka­de i den här plat­sen när de kom hit för förs­ta gång­en. Och den skep­sis som Fred­rik länge ha­de känt in­för att flyt­ta till Ti­nas barn­dom­sort blås­te så­le­des bort med den fris­ka havs­bri­sen.

– Jag är upp­vux­en här i trak­ten, så Nynäs­hamn har alltid känts som mitt hem. Men det var in­te lätt att över­ta­la Fred­rik till att flyt­ta hit. Han sa att det ba­ra skul­le ske på ett vill­kor, och det var om vi skaf­fa­de ett hus med havs­ut­sikt. Så när vi kom hit och såg ut­sik­ten kän­de vi bå­da att det var här vi vil­le bo, sä­ger Ti­na.

MED EN NY­FÖDD vi­sion om att ska­pa si­na dröm­mars boende i den­na pit­to­res­ka skär­gårds­i­dyll slog pa­ret till, och nu har det gått drygt tio år se­dan de blev lyckliga äga­re till det gam­la en­plans­hu­set på klip­pan. Men vägen till det strå­lan­de hem som de i dag kan nju­ta av har va­rit slit­sam – det skul­le krä­vas en om­fat­tan­de re­no­ve­ring för att få det som de vil­le ha det. Först och främst tog de tag i att byg­ga ut hu­set som med si­na ur­sprung­li­ga 70 kvadrat­me­ter var för

li­tet för fa­mil­jen. Den lil­la gäst­stu­gan som stod på går­den revs där­med till för­mån för en stor till­bygg­nad som kom att ge hu­set en prak­tisk L-form och även utö­ka hu­sets area med mer än det dubb­la. Där­till bygg­de de till ett stort trädäck för att få ut så myc­ket som möj­ligt av den sa­go­li­ka ut­sik­ten. I dag är det, in­te helt otip­pat, fa­mil­jens ab­so­lu­ta fa­vo­rit­plats.

– På ter­ras­sen är det skönt att va­ra he­la da­gen. Den är li­ka vac­ker i mor­gon­sol som i sol­ned­gång, sä­ger Ti­na med en blick ut ge­nom fönst­ren.

Även in­vän­digt fick hu­set ett re­jält an­sikts­lyft, men al­la öns­ke­mål var in­te li­ka lät­ta att in­fria. När de bör­ja­de ri­va ut vin­den för att utö­ka tak­höj­den i var­dags­rum­met, vi­sa­de det sig att en stor, ful järn­balk gick ge­nom he­la vindsek­tio­nen. Då den ha­de en bä­ran­de funk­tion och höll upp he­la grundstom­men skul­le den in­te gå att ta bort. Som tur var ha­de Fred­riks händige pap­pa en lös­ning på pro­ble­met.

– Han kom på den fan­tas­tis­ka idén att vi kun­de klä in den gräs­li­ga bal­ken i en träbjäl­ke. Det var in­te den lät­tas­te upp­gif­ten, men slut­re­sul­ta­tet blev över för­vän­tan. Tack och lov för svärfar och hans klu­ri­ga lös­ning­ar, sä­ger Ti­na med ett le­en­de och på­pe­kar att ut­an ho­nom ha­de re­no­ve­ring­en in­te gått så smi­digt som den än­då gjor­de.

– Ja, oj, vad han slet! Han la­de verk­li­gen ner sin själ i vårt hus, och ut­an ho­nom ha­de vi ald­rig kun­nat bli kla­ra på ba­ra ett år.

BORT­SETT FRÅN ATT vin­den togs bort rev man även fle­ra in­ner­väg­gar för att gö­ra hu­set mer öp­pet och ljust. I dag är fram­för allt var­dags­rum­met en un­der­bar plats som läm­par sig för fle­ra oli­ka än­da­mål.

– Det är som fle­ra rum i ett, kan man sä­ga. Här kan man le­ka, tit­ta på tv, sit­ta och lä­sa, el­ler ba­ra my­sa fram­för bra­san, sä­ger Ti­na.

Även gol­ven fick sig en upp­fräsch­ning. Bort­sett från i var­dags­rum­met, där de

”Allt det vi­ta bju­der in till för­änd­ring, och jag änd­rar om stup i kvar­ten.”

be­höll trä­et som det var för­u­tom ett la­ger ofär­gad klar­lack, har hu­sets gam­la trä­golv vit­bet­sats. Även väg­gar och tak må­la­des vi­ta, och den lju­sa ba­sen bå­de för­stär­ker det na­tur­li­ga lju­set sam­ti­digt som det ger en ne­u­tral yta som lätt kan pif­fas upp med fi­na sa­ker.

– Allt det vi­ta bju­der in till för­änd­ring, och jag änd­rar om stup i kvar­ten, sä­ger Ti­na och skrat­tar.

För är det nå­gon del av re­no­ve­rings­pro­ces­sen som Ti­na har upp­skat­tat mer så är det slut­fa­sen när möb­ler, ta­pe­ter och in­red­ning ska kom­ma på plats. Och i ett helt ny­re­no­ve­rat hus har hen­nes in­tres­se för att ska­pa vack­ra rum verk­li­gen fått kom­ma till sin ful­la rätt.

– Det här är ju min fa­vo­rit­sys­sel­sätt­ning, sä­ger Ti­na som för­u­tom att stän­digt fixa i hem­met får sin pas­sion för in­red­ning mät­tad i sin bu­tik Tiny & Mo­re.

TI­NAS SKA­PARGLÄD­JE HAR dess­utom gått i arv, och dött­rar­na Ju­li­et­te, Eng­la och Filip­pa äls­kar att pyss­la li­ka myc­ket som mam­ma.

– Kö­ket är en fa­vo­rit­plats. Här tjä­nar vårt sto­ra bock­bord som värl­dens bäs­ta pys­sel­plats, och med

rik­ti­ga pys­sel­barn så är ett så­dant ut­rym­me ett mås­te, sä­ger Ti­na.

Vad gäl­ler den ge­nom­gå­en­de in­red­nings­sti­len i hu­set har Ti­nas led­ord va­rit ro­man­tiskt, lant­ligt och ljust. Trä, fram­för allt vit­må­lat så­dant, är ett do­mi­ne­ran­de ma­te­ri­al, och den vi­ta stom­men mju­kas upp med hjälp av vack­ra tex­tili­er, åld­ra­de de­tal­jer och mju­ka fär­ger. Ex­te­ri­ö­ren, i form av det fa­lurö­da trä­et med vi­ta snic­ke­ri­er som ger en äk­ta Bul­ler­by-käns­la re­dan på tom­ten, hål­ler så­le­des he­la vägen ge­nom den ljuv­li­ga vil­lan.

För nå­gon som äls­kar att ska­pa är det säl­lan som lis­tan på pro­jekt tar slut, och när det gäl­ler Ti­na och Fred­rik är den sna­ra­re stän­digt väx­an­de än suc­ces­sivt av­ta­gan­de. Näst på tur står att byg­ga en lek­stu­ga till bar­nen, och att fixa till i träd­går­den som med sin nå­got bran­ta ut­form­ning har vi­sat sig va­ra en ut­ma­ning. Att pa­ret skul­le stå syss­lo­lö­sa in­om den närms­ta fram­ti­den är så­le­des gans­ka osan­no­likt.

– Bå­de hu­set och träd­går­den är evig­hets­pro­jekt. Här kom­mer det alltid fin­nas nå­got att för­bätt­ra el­ler till­fö­ra.

Flic­kor­nas sov­rum har fått en vit bas för att en­kelt kun­na gö­ras om när sma­ken änd­ras. Säng­ar­na är från Ki­li­säng/ Tiny & Mo­re, säng­klä­der­na och över­kas­ten är från Tiny & Mo­re, och vägg­hyl­lan från House Doctor. Det ro­man­tis­ka le­jon­tass­bad­ka­ret, samt...

Fa­mil­jen har re­no­ve­rat prak­tiskt ta­get he­la hu­set, men i var­dags­rum­met var de gam­la trä­gol­ven så fi­na att de ba­ra be­höv­de ett la­ger ofär­gad klar­lack. Här kan fa­mil­jen my­sa fram­för bra­san el­ler kopp­la av i sof­fan från Mio. även schäs­long­en, soff­bor­det...

Det ru­sti­ka köks­bor­det har Andre­as byggt av gam­la golv­plan­kor från 1700-ta­let som kom­mer från Li­nas för­äld­rars hus. Sto­lar­na är fynd från Bloc­ket, och lam­por­na är gam­la gri­slam­por från den ti­den då Li­na ha­de mi­ni­gri­sar.

Det är lätt att för­stå att Ti­na och Fred­rik föll pla­dask när de såg den ma­ka­lö­sa ut­sik­ten över Nick­sta­vi­ken i Nynäs­hamn. Ute­grup­pen Sand­hamn är från Mio och stols­dy­nor­na från Åsa & Års­ti­der­na. Sol­sto­len är från Bauhaus och har se­dan må­lats vit av Ti­na....

Det 40 kvm sto­ra utedäc­ket blir som­mar­tid prak­tiskt ta­get till ett ex­tra var­dags­rum, där man bå­de kan la­pa vär­man­de sol och kopp­la av i skug­gan. Soff­grup­pen Ox­ford är från Mio.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.