I gröns­kan

Ef­ter ett vin­ter­halv­år som känts evig­hets­långt är som­ma­ren äntligen här! Och även om det är nu som träd­går­den krä­ver vår ful­la hän­gi­ven­het får vi in­te glöm­ma att ba­ra nju­ta. Så lägg un­dan al­la måsten för ett ögon­blick, och gå på upp­täckts­färd bland den un

Älskade Hem - - Innehåll -

Ä NT­LI­GEN ÄNTLIGEN ÄR be­lö­ning­ens tid här, och träd­går­den står i full som­mar­blom. Tänk att det är pre­cis det här vi har läng­tat ef­ter he­la den långa hös­ten, vin­tern och vå­ren. Träd­går­den är så fro­dig och ljuv­lig just nu, och det kan till och med va­ra svårt att ta in allt ef­tersom det hän­der så myc­ket på en gång.

Den all­ra bäs­ta syss­lan nu är att va­ra när­va­ran­de och ba­ra nju­ta av träd­går­den med allt vad den har att er­bju­da. Dof­ta och gå runt bar­fo­ta och kän­na grä­set och jor­den mel­lan tår­na. Ta dig tid att upp­täc­ka nya hän­del­ser i ra­bat­ten, stu­de­ra den där ljuv­li­ga ro­sen, dra fing­rar­na ge­nom la­ven­deln ... Att ha den där när­va­ro­käns­lan med sig he­la ti­den är otro­ligt vik­tigt för sjä­len, även om det kanske kan va­ra svårt att gå he­la som­ma­ren ut­an att gö­ra en en­da syss­la. För vill man så finns det mas­sor av sa­ker att pyss­la med i träd­går­den just nu.

Un­der någ­ra vec­kors tid har vi kun­nat nju­ta av al­la un­der­ba­ra, blom­man­de ro­sor, och nu kan vis­sa bör­ja se li­te skrä­pi­ga ut. Frä­scha snabbt upp bus­kar­na ge­nom att ta fram sax­en, och klipp bort de blom­mor som är viss­na. När det gäl­ler åter­blom­man­de ro­sor ska de be­skä­ras li­te an­norlun­da för att fort­sät­ta blom­ma bra. Se till att klip­pa läng­re ner på stjäl­ken så att även två, tre blad klipps bort. För att ett nytt skott ska kun­na kom­ma ska du va­ra no­ga med att klip­pa pre­cis över ett blad­fäs­te. Då drö­jer det in­te länge för­rän det kom­mer nya fan­tas­tis­ka blom­mor som du kan nju­ta av.

Bju­der di­na ra­bat­ter på som­mar­blom­mor som till ex­em­pel lu­pi­ner, fing­er­borgs­blom­mor, la­ven­del, ver­be­na, mar­ge­ri­ter och nä­vor? Un­der­bart! Des­sa skön­he­ter har näm­li­gen en and­ra blom­ning på la­ger om du tar bort det som blom­mat över. Ett en­kelt knep för att för­länga den fan­tas­tis­ka som­ma­ren. Nu kan du

skör­da in­för vin­tern kryd­dor

– men det in­nan gör

de går i L åt dem blom.

se­dan tor­ka en på skug­gig

och torr plats.

Bild från Blomsterfrämjandet.

LIN­DA IH­RE­SKOG är flo­ris­ten som skri­vit boken Lin­das blom­mor . Här ger hon dig si­na bäs­ta tips för en mer blomst­ran­de till­va­ro. SKRIV TILL LIN­DA! Und­rar du nå­got kring träd­gård och blom­mor? Mejla din frå­ga till grons­[email protected]­ka­de­hem.se.

Li­tet växt­hus från Ica Maxi, 299 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.