MÅ­LA­DE GOLV

Älskade Hem - - Läsarhörnan -

Hej! Jag mås­te först sä­ga att jag äls­kar er tid­ning. Man får alltid så myc­ket in­spi­ra­tion och jag gil­lar att ni har många hem­ma hos-re­por­tage. Jag und­rar li­te om vi­ta golv. Jag har sett att det dy­ker upp över­allt. Jag und­rar hur man gör för att själv få vi­ta golv och vil­ka slags golv som läm­par sig att må­la. Jag und­rar ock­så om det är lätt­skött el­ler om det lätt ser smut­sigt ut? Mvh, Sa­ra

Hej Sa­ra! Vad ro­ligt att du fun­de­rar på må­la­de golv! Det är ju så vac­kert! Det här är vår er­fa­ren­het av må­la­de golv: Det fun­ge­rar ut­märkt att må­la på trä-, par­kett­golv och be­tong­golv. Om de ti­di­ga­re är må­la­de el­ler lac­ka­de så be­hö­ver de först sli­pas/skra­pas, och där­ef­ter tvät­tas med målar­tvätt. Ty­värr syns smuts lät­ta­re på ljust må­la­de golv och damm syns på svart­må­lat, men ris­ken för stör­re re­por el­ler mär­ken bru­kar gå att mot­ver­ka ge­nom rätt färg el­ler ge­nom att lacka ytan ef­teråt. Man bör dock tän­ka på att gol­ven blir li­te ha­la­re när de har må­lats, så på trap­por och lik­nan­de kan det be­hö­vas halk­mot­ver­kan­de me­del som du kan kö­pa på färg­bu­ti­ken. Det är där­med ett ställ­nings­ta­gan­de med må­la­de golv: li­te mer un­der­håll – men of­ta ett vack­ra­re ut­tryck. Jag hop­pas att det kanske kan hjäl­pa en aning i det svå­ra va­let! Som tack för din klo­ka frå­ga får du en ett vac­kert hals­band från Shi­eld­maid. En un­der­bar som­mar till dig! Mvh, Li­na

I An­nes och Jens hem, i det här num­ret, syns vac­kert må­la­de golv. Foto Tia Borgsmidt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.