HOS HEI­DI & KJE­TIL:

Nytt & nött i per­son­lig 30-tals­vil­la

Älskade Hem - - Innehåll - TEXT OCH FOTO FRAN­CI­SKA MUNCK-JO­HAN­SEN/ HOUSE OF PICTURES ÖVER­SÄTT­NING SARAH NORÉN

”I prin­cip är allt för­änd­rat och ut­bytt, för­u­tom de gam­la trä­gol­ven och det vack­ra ta­ket.”

BA­RA ETT PAR vec­kor ef­ter att Hei­di och Kje­til ha­de fått till­trä­de till sitt ny­in­köp­ta dröm­hus, och ar­be­tet med att ri­va ner den gam­la, för­fall­na vin­ter­träd­går­den ha­de på­bör­jats, stöt­te de på pro­blem.

– När vi tog bort de rutt­na plan­kor­na möt­tes vi av en chock. Tu­sen­tals små my­ror kom ilan­de ut. Det vi­sa­de sig att den gam­la ve­ran­dan var an­gri­pen av ska­de­djur, och det fanns ba­ra en sak att gö­ra: ringa för­säk­rings­bo­la­get, sä­ger Hei­di.

Un­der vec­kor­na som följ­de blev män­ni­skor i rö­da ove­ral­ler med sto­ra råt­tor på ryg­gar­na en van­lig syn på fa­mil­jens tomt. Till slut var ska­de­djurs­be­kämp­ning­en slut­förd, och i dag finns in­te läng­re någ­ra spår från de oväl­kom­na gäs­ter­na. I stäl­let finns spår från and­ra sa­ker, till ex­em­pel Hei­dis ar­be­te som in­red­nings­sty­list.

– Jag och min man har väl­digt oli­ka sti­lar. Han gil­lar mi­ni­ma­lism, me­dan jag gil­lar när sa­ker har en histo­ria och in­te är helt nya, sä­ger Hei­di.

FÖR ATT LÖ­SA di­lem­mat har pa­ret blan­dat gam­la och nya fö­re­mål på ett smak­fullt och per­son­ligt sätt.

Ibland kö­per Hei­di rik­tigt slit­na möb­ler som hon re­stau­re­rar i den lil­la verk­sta­den bred­vid hu­set.

– Det är nå­got spe­ci­ellt med gam­la möb­ler. Bland det bäs­ta jag vet är att kom­ma över en gam­mal, ef­ter­satt mö­bel med mas­sor av själ. Min ab­so­lu­ta fa­vo­rit­mö­bel är det sto­ra, svar­ta skå­pet i mat­sa­len. Jag sli­pa­de och sli­pa­de i en halv evig­het, men det var värt varen­da tim­me som jag la­de ner. Nu vet jag att job­bet är or­dent­ligt gjort och att skå­pet för­hopp­nings­vis kom­mer att hål­la sig li­ka fint i många år framö­ver, sä­ger Hei­di.

En an­nan fa­vo­rit i hem­met är mat­bor­det från Slett­voll, som är bå­de tid­löst, vac­kert och so­litt.

, HU­SET SOM är byggt 1932, har helt klart ge­nom­gått sto­ra för­änd­ring­ar ge­nom åren. Ti­di­ga­re var det, som så många and­ra hus i om­rå­det, ett par­hus med ett kök på var­je vå­ning, och små och oprak­tis­ka badrum. Fa­mil­jen val­de att be­hål­la och re­no­ve­ra det ena kö­ket, me­dan det and­ra för­vand­la­des till ett stort badrum.

I prin­cip är allt för­änd­rat och ut­bytt, för­u­tom de

gam­la trä­gol­ven och det vack­ra ta­ket som fick va­ra kvar. Hei­di är väl­digt nöjd med re­sul­ta­tet, och spe­ci­ellt glad är hon över da­gens plan­lös­ning med de sto­ra och prak­tis­ka ytor­na.

– Men det finns en sak jag skul­le ha gjort an­norlun­da re­dan från bör­jan. När vi flyt­ta­de in för sju år se­dan ha­de vi fullt upp, och i stäl­let för att tän­ka ef­ter has­ta­de vi ige­nom re­no­ve­ring­en av kö­ket. Det gjor­de att det kän­des dött och trå­kigt, men för­ra året tog vi tag i miss­nö­jet och byt­te ut dör­rar, disk­bänk, bänk­ski­va och blan­da­re. Re­sul­ta­tet blev myc­ket bätt­re, sä­ger Hei­di.

Hei­dis in­red­nings­in­tres­se har fun­nits där så länge som hon kan min­nas. Re­dan när hon var li­ten och bod­de hem­ma hos si­na för­äld­rar äls­ka­de hon att mö­ble­ra om och att de­ko­re­ra. In­te helt för­vå­nan­de är det allt­så att Hei­di dri­ver en egen in­red­nings­blogg med fler än 130 000 be­sö­ka­re.

– När jag bör­ja­de blog­ga in­såg jag att jag in­te var ensam om att va­ra in­red­nings­ga­len. Det finns många män­ni­skor med sam­ma in­tres­se som jag, och det är så ro­ligt att häm­ta in­spi­ra­tion och idéer från and­ra blog­ga­re, sä­ger Hei­di.

Det sista fa­mil­jen har gjort är att re­no­ve­ra kö­ket. De gam­la skå­pen be­hölls, me­dan dör­rar, si­dor och hyl­lor er­sat­tes med mo­del­len Li­din­gö från Ikea. Bänk­ski­va, disk­bänk och blan­da­re byt­tes ock­så ut.

Hei­di var rädd att kö­ket skul­le kän­nas för mörkt med en svart sten­plat­ta, och val­de där­för ljus Co­ri­an från Ski Buil­ding. Co­ri­an är ett slit­starkt ma­te­ri­al som tål det mesta.

I det lju­sa och lant­li­ga kö­ket finns det gott om plats för bå­de mat­lag­ning och förvaring. Blan­da­ren med pors­lins­hand­tag kom­mer från Ges­si/ski Buil­ding och den vi­ta pors­lins­disk­hon från Ikea. Spis från Si­e­mens. Det sto­ra mat­bor­det från Slett­voll är fa­mil­jens se­nas­te in­ve­ste­ring. Det är tid­löst, äk­ta och so­litt.

Ovan­för ga­ra­get har ton­års­flic­kor­na ett se­pa­rat tv-rum, där de kan um­gås med vän­ner och va­ra för sig själ­va. Trap­pan var ti­di­ga­re i omå­lad furu, i dag är den ljus och in­bju­dan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.