LANT­LIGT

Älskade Hem - - Soffor -

ANNA ÖRNBERG FÖR­FAT­TA­RE TILL BÖC­KER­NA IN­RED LANT­LIGT IN­NE & UTE

OCH MO­DERNT LANT­LIV

(SE­MIC).

Vad har du för sof­fa?

– Vi har, pre­cis som så många and­ra, en soff­grupp med Ike­as klas­sis­ka Ek­torp-sof­for. Den är snygg, med av­tag­bar kläd­sel, vil­ket är op­ti­malt om man har djur el­ler barn. Kläd­seln skif­tar vi mel­lan en­fär­gat grått och ro­man­tiskt blom­migt.

Vad be­ty­der sof­fan för dig?

– Det är ba­ra att kon­sta­te­ra att sof­fan är en bruks­va­ra hem­ma hos oss. Ton­å­ring­ar­na i prin­cip bor i sof­fan, de lä­ser läx­or, tit­tar på tv, äter – allt! Det gör att sof­fan in­te får va­ra för dyr så att man slipper bli för­tviv­lad över var­je spilld fläck el­ler mär­ke. Den be­hö­ver va­ra bå­de be­kväm och snygg på sam­ma gång. Vil­ket är ditt bäs­ta tips när man le­tar ny sof­fa?

– Glöm det gam­la tän­ket med en en­het­lig soff­grupp, sätt i stäl­let ihop en egen, mix­ad grupp. En an­tik sof­fa, en mo­dern va­ri­ant och kanske ett par korg­sto­lar ska­par en per­son­lig käns­la.

Bädd­sof­fan Do­ver från Fo­gia, 34 345 kr.

Sof­fan Akron från Jysk, ca 2 200 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.