Vin­ter­vi­la

De sista kru­kor­na är töm­da och snart får träd­går­den vi­la för den här sä­song­en. Men fort­fa­ran­de finns det många an­led­ning­ar att gå ut och nju­ta av den fris­ka höst­luf­ten.

Älskade Hem - - I Grönskan - TEXT SARAH NORÉN

VIN­TER­SAL­LAT

Maché är en köld­tå­lig sal­lat som läm­par sig för höst- och vin­ter­skörd. Den trivs bäst i en väl­drä­ne­rad jord, men den går även bra att od­la i bänk med sådd på hös­ten och skörd un­der ti­dig vår. Från Nel­son Garden, ca 20 kr.

LYX I EN LI­TEN LÅ­DA

Lyx­i­ga, färg­gla­da red­skap i en snygg trälå­da. Kit­tet be­står av en såg som kan skä­ra ige­nom gre­nar med 10 cm i di­a­me­ter, en träd­gårds­kniv för ogräs­rens­ning, och en kvist­nings­kniv för be­skär­ning av tun­na­re gre­nar och blom­mor. Från Opi­nel, pris 779 kr.

LÄNG­TAN TILL VÅ­REN

Un­der hös­ten är det dags att plan­te­ra lö­kar in­för vå­ren. Tul­pan­lö­ken Apri­cot Beau­ty är en rik­tig skön­het från Nel­son Garden, 75 kr.

TA HAND OM DE SMÅ GÄS­TER­NA

Hös­ten är den per­fek­ta ti­den att rå om vå­ra små ving­pryd­da vän­ner. Sätt upp en få­gel­holk el­ler frö­au­to­mat och häl­sa di­na nya gäs­ter väl­kom­na. Få­gel­hol­ken Ny­by från Clas Ohl­son, 169 kr.

ATT GÖ­RA I HÖST OCH VIN­TER:

Göds­la al­la ny­sat­ta och käns­li­ga väx­ter med höst­göd­sel, då kla­rar de vin­tern bätt­re.

Plan­te­ra vår­lö­kar, som till ex­em­pel tul­pa­ner, scil­la och påskliljor.

Ren­sa bort ogräs i ra­bat­ter­na. Om det blir en mild vin­ter och du in­te har ren­sat or­dent­ligt, kom­mer ogrä­set få chans att växa fritt.

Krat­ta ihop löv och gräv ner i ra­bat­ter och jord. Lö­ven fun­ge­rar bra som jord­för­bätt­ring och skyd­dar väx­ter­na mot ytt­re på­frest­ning­ar.

Vatt­na al­la vin­ter­grö­na väx­ter, som till ex­em­pel rho­do­dendron.

Tvät­ta och ser­va allt som in­te an­vänds un­der vin­tern – till ex­em­pel spa­dar, krat­tor, gräs­klip­pa­re och växt­hus.

Ta in al­la kruk­väx­ter och som­mar­bloms­ter, el­ler pla­ce­ra dem i skyd­dat lä­ge.

Stäng av al­la vat­ten­kopp­ling­ar så att de in­te ska­das av is.

LJUS­PUNKT

Få vin­tern att kän­nas mind­re mörk med den snyg­ga fa­sad­be­lys­ning­en Trat­ten i kop­par från Ör­sjö Be­lys­ning, ca 3 500 kr.

SMAR­TA TIPS

Elin Unnes är träd­gårds­fan­tas­ten som har skri­vit boken The Sec­ret Gar­de­ner . Boken är upp­de­lad ef­ter må­na­der, och be­skrivs som en hand­bok med ”dumsnå­la tips för ny­gam­la od­la­re”. Ett ex­em­pel på en frå­ga som får svar: Går det verk­li­gen att ploc­ka färsk ra­bar­ber mitt i vin­tern? Från Na­tur & Kul­tur, ca 199 kr.

STO­RA PLA­NER

Köp en fin an­teck­nings­bok och ut­nytt­ja vin­ter­må­na­der­na till att skri­va ner di­na träd­gårds­tan­kar. Sum­me­ra sä­song­en som har gått och pla­ne­ra in­för näs­ta år – vil­ka väx­ter måd­de bra? Vil­ka be­hö­ver mer om­vård­nad? Vad mås­te flyt­tas på? An­teck­nings­block från Ica Hem­ma, 29,90 kr.

LYS UPP MÖR­KA KVÄL­LAR

Tänd lå­gan i vin­ter med en eld­korg från Gra­nit, 399 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.