LUS­TEN HAR KOM­MIT TILL­BA­KA

Älskade Hem - - Mejlbox - Mvh To­ve

Hej! Vill med det­ta mejl ba­ra sä­ga TACK för att ni har gett mig lus­ten till­ba­ka. För cir­ka två år se­dan blev jag ut­bränd och or­ka­de in­te gö­ra någon­ting. För mig som alltid va­rit kre­a­tiv och äls­kat att hål­la på hem­ma – re­no­ve­ra möb­ler och pyss­la med en mas­sa oli­ka sa­ker – var det­ta det värs­ta. Jag har ald­rig för­rän nu fun­de­rat på vad ”att kän­na lust” egent­li­gen in­ne­bar och hur otro­ligt vik­tigt det är för väl­be­fin­nan­det. Jag har sak­ta men sä­kert kom­mit till­ba­ka men lus­ten har in­te rik­tigt gjort det för­rän jag i ju­las för förs­ta gång­en köp­te Äls­ka­de hem. Se­dan dess har jag köpt var­je tid­ning för den har verk­li­gen gett mig lus­ten till­ba­ka!!! Bra re­por­tage, bil­der och tips – helt en­kelt en stor in­spi­ra­tions­käl­la!

En stor kram! Camilla

Hej Camilla! Stort tack för ditt mail! Vad här­ligt att hö­ra att vår tid­ning kan in­spi­re­ra och väc­ka lust, även när li­vet in­te är på topp. Som tack för att du vil­le de­la med dig av di­na tan­kar och käns­lor har du bli­vit vald till Må­na­dens Brev. Stort tack igen, vi he­jar på dig!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.