OM MIG:

Älskade Hem - - Brittas Värld -

De vik­ti­gas­te per­so­ner­na i mitt liv är mi­na två tje­jer, Liv, 14, och Vil­da, 11. I hem­met finns nu­me­ra även mopsval­pen Bil­lie. Jag är sär­bo med Jesper, som är för­fat­ta­re/skri­bent och till­sam­mans har vi fem barn! Jag är ut­bil­dad konst­gra­fi­ker och brin­ner för gra­fik. Min sty­list- & in­red­ar­ba­na bör­ja­de som as­si­stent på en stör­re in­red­nings­tid­ning. Jag har va­rit fri­lans i över tio år och många av des­sa ar­be­ta­de jag på Äls­ka­de Hem – som ti­di­ga­re het­te To­ve Hem & Träd­gård. Jag är näst in­till bild­fa­na­ti­ker, jag äls­kar bil­der och att gö­ra dem. Det finns ett stän­digt ka­os kring mig, men när det kom­mer till de bil­der jag ska­par är jag plöts­ligt ex­trem pe­dant. Jag vet pre­cis hur jag vill ha det och den käns­la som ska för­med­las – det är min styr­ka. Se­dan har jag svårt att väl­ja i det var­dag­li­ga li­vet – som tand­kräms­sort el­ler bröd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.