Ka­las­fi­na maränger

60 MINIMARÄNGER EL­LER 10 STO­RA CHOKLADMARÄNGER EL­LER 1 LI­TEN MARÄNGTÅRTA

Älskade Hem - - Mat -

Ma­räng

3 ägg­vi­tor

1 dl strö­soc­ker

1 dl flor­soc­ker

Marängtårta

2 dl visp­gräd­de

3 dl le­mon curd jord­gub­bar till de­kor

Pastell­ma­räng­er

någ­ra drop­par röd och grön hus­hålls­färg

Chokladmaränger

50 g mörk cho­klad

Marängtårta Vis­pa ägg­vi­tor­na med el­visp i en rost­fri bun­ke till­sam­mans med hälf­ten av sock­ret. Till­sätt res­ten av sock­ret när ägg­vi­tan bör­jar bli fluf­fig, och vis­pa på hög has­tig­het till ett fast skum. Sik­ta flor­sock­ret och vänd för­sik­tigt ner det.

Ri­ta upp tre cirk­lar som mä­ter 17 cm i di­a­me­ter på bak­plåts­pap­per. Bred ut ma­räng­en i cirk­lar­na och gräd­da bå­da plå­tar­na sam­ti­digt. Har du in­te varm­luft­sugn får du ri­ta ut två stör­re bott­nar på en en­da plåt. Värm ug­nen till 100°. Gräd­da ma­räng­er­na med varm­luft ca 50 min. Stäng av vär­men i ug­nen och låt ma­räng­er­na stå kvar och tor­ka i ef­ter­vär­men nå­gon tim­me. Låt ugns­luc­kan va­ra stängd. Låt se­dan sval­na.

Lägg den ena bott­nen på ett fat. Vis­pa gräd­den fluf­figt men in­te för fast och bre hälf­ten av den på den förs­ta bott­nen. Bre på ett la­ger le­mon curd och fort­sätt var­va bott­nar­na med gräd­de och le­mon curd. Av­slu­ta med ett la­ger le­mon curd och färs­ka jord­gub­bar. Ser­ve­ra di­rekt.

Minimaränger De­la ma­rängs­me­ten i två de­lar och fär­ga den ena grön ge­nom att blan­da ner någ­ra drop­par hus­hålls­färg. Fär­ga den and­ra de­len röd på sam­ma sätt.

Sprit­sa små maränger med kru­sad tyll på två bak­pap­pers­kläd­da plå­tar. Värm ug­nen till 100°. Gräd­da ma­räng­er­na med varm­luft ca 50 min. Stäng av vär­men i ug­nen och låt ma­räng­er­na stå kvar och tor­ka i ef­ter­vär­men nå­gon tim­me. Låt ugns­luc­kan va­ra stängd.

Chokladmaränger Smält cho­kla­den för­sik­tigt i mikro el­ler över vat­ten­bad. Blan­da ner den rik­tigt slar­vigt i ma­rängs­me­ten och klicka upp sto­ra maränger på en bak­pap­pers­klädd plåt.

Värm ug­nen till 100°. Gräd­da ma­räng­er­na med varm­luft ca 50 min. Stäng av vär­men i ug­nen och låt ma­räng­er­na stå kvar och tor­ka i ef­ter­vär­men nå­gon tim­me. Låt ugns­luc­kan va­ra stängd.

Med li­te röd ka­ra­mell­färg blir ma­räng­er­na här­ligt pa­stel­li­ga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.