Här­ligt vår­pirr i he­la krop­pen!

Älskade Hem - - Ledare -

ÄNT­LI­GEN Änt­li­gen går vi mot lju­sa­re ti­der! Det finns nog ing­et som är så här­ligt som när det re­dan hun­nit ljus­na ute på vägen mot job­bet och att få föl­ja träd­går­den när den vak­nar till liv ut­an­för köks­fönst­ret. Jag är en av dem som tyc­ker att det är fan­tas­tiskt att me­lo­di­festi­va­len ald­rig tycks ta slut där när del­täv­ling­ar­na av­lö­ser varand­ra, för jag vet ju att när cir­ku­sen väl är slut, då mi­na vän­ner, då är det vår! Plöts­ligt är det in­te ba­ra träd­går­den som vak­nar ur sin vin­ter­dva­la ut­an ock­så jag. När so­len ski­ner in ge­nom vin­ter­sol­ki­ga föns­ter och dammtus­sar­na in­te läng­re har en chans att göm­ma sig, vak­nar lus­ten att gö­ra om hem­ma. Ren­sa bort, tor­ka gol­ven med så­pa och sät­ta en vac­ker tul­pan­bu­kett på köks­bor­det. ”Det är dags att dam­ma och by­ta du­kar” som min gam­mel­mos­ter all­tid sa.

Ut med det gam­la och in med det nya. Av nå­gon an­led­ning har jag fle­ra gång­er bör­jat nytt jobb just på vå­ren. Så ock­så i år, då jag fått den sto­ra äran att hop­pa in som chefre­dak­tör här på Äls­ka­de Hem. Vi har en här­lig tid att se fram emot och jag är jät­te­glad att få de­la den med er!

Oav­sett om du är lad­dad för en nystart el­ler mest är sugen på att för­änd­ra med någ­ra nya, snyg­ga kud­dar till sof­fan, hop­pas vi i att det här num­ret har nå­got för just dig. För att hit­ta in­spi­ra­tion till vå­rens här­li­gas­te hem har vi ploc­kat ut någ­ra av de fi­nas­te tren­der­na just nu. Mis­sa till ex­em­pel in­te vår in­red­nings­chef Brit­ta Hen­leys re­por­tage, där un­der­ba­ra, blå to­ner får spe­la hu­vud­rol­len.

det här num­ret får vi dess­utom träf­fa tv-koc­ken och kok­boks­för­fat­ta­ren Li­sa Lemke, som sat­sa­de på nå­got helt nytt när hon följ­de sitt hjär­ta och flyt­ta­de ut på lan­det för ett liv i fri­het, fyllt av den bäs­ta och godaste ma­ten.

Kanske är du in­te på väg att flyt­ta men dä­re­mot i be­hov av att få li­te mer ut­rym­me där hem­ma? Då har vi ock­så lad­dat upp med de bäs­ta tip­sen för att byg­ga ut. Väl mött!

In­spi­ra­tions­bild från House Doctor. Jag ser fram emot en in­spi­re­ran­de vår! En fin an­slags­tav­la hjäl­per mig att hål­la koll på al­la spän­na­de pro­jekt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.