Allt fler an­li­tar en ar­ki­tekt när det är dags att byg­ga ut. Men är det in­te onö­digt och all­de­les för dyrt? Ar­ki­tekt Anders Holm­berg på Anders Holm­berg Ar­ki­tek­ter, de­lar med sig av si­na er­fa­ren­he­ter.

Älskade Hem - - Bygga Ut -

Jag har be­stämt mig för att byg­ga ut. När ska jag an­li­ta en ar­ki­tekt?

– Så fort du har be­slu­tat dig för att byg­ga ut kan du ringa och råd­frå­ga ar­ki­tek­ten som hjäl­per dig att kon­trol­le­ra för­ut­sätt­ning­ar­na och möj­lig­he­ter­na för din ut­bygg­nad. I sam­ma ve­va kan du ringa bygg­nads­nämn­den i din kom­mun för att se vil­ka reg­ler som gäl­ler just där du bor. Var­för ska jag an­li­ta en ar­ki­tekt?

– Ar­ki­tek­ten har kun­skap som en pri­vat­per­son in­te har. Det hand­lar in­te ba­ra om es­te­tik som många tror, ut­an li­ka myc­ket om funk­tion. Hur vet jag vil­ken ar­ki­tekt jag ska an­li­ta?

– Det är vik­tigt att hit­ta en per­son som du gil­lar, och som pas­sar din stil. Ha in­te bråttom när du väl­jer ar­ki­tekt – läs tid­ning­ar, sök på nä­tet och hör runt med vän­ner, be­kan­ta och kol­le­gor. Träf­fa se­dan 3-4 styc­ken på ett för­ut­sätt­nings­löst mö­te och dis­ku­te­ra ige­nom idéer och bud­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.