PER­SON­LIG PLAN­TE­RING

Älskade Hem - - Grönskan -

Träd­går­den vak­nar så sak­te­li­ga till liv ef­ter vin­ter­vi­lan. Tack va­re vårt lands av­långa form le­ver vi dock i helt skil­da träd­gårds­värl­dar i oli­ka de­lar av lan­det un­der vå­ren. I norr kan snön fort­fa­ran­de lig­ga djup, me­dan man i söder ser hur so­lens vär­man­de strå­lar väc­ker gröns­kan. Beskär pryd­nads­bus­kar. Stä­da växt­hu­set, driv­bän­kar­na och ute­plat­sen. Kanske är det dags att ol­ja al­ta­nen?

Håll ut­kik ef­ter vår­pig­ga mör­darsnig­lar.

När jor­den bör­jar bli upp­värmd är det dags att så grön­sa­ker.

Ta hand om gräs­mat­tan och krat­ta bort kvis­tar och löv när den tor­kat upp. Håll ef­ter ogräs ti­digt och göds­la gär­na fle­ra gång­er.

När lju­set åter­kom­mer vak­nar di­na in­ne­väx­ter till liv. De be­hö­ver där­för öka­de do­ser av vat­ten och nä­ring.

Det är även dags för många fröer att sås. Följ an­vis­ning­ar­na på på­sen.

Vår­vin­tern, det vill sä­ga från slu­tet av feb­ru­a­ri och fram till maj, är en bra tid att be­skä­ra äp­pel- och pä­ron­träd. Att stäl­la fle­ra kru­kor till­sam­mans i stäl­let för en här och en där ger ett ombonat in­tryck. Des­sa svar­ta, hex­a­gon­for­ma­de kru­kor från Clas Ohl­son finns i tre oli­ka stor­le­kar och höj­der, vil­ket ger dig chan­sen till ett helt per­son­ligt ar­range­mang. 49-89 kr. I det nya sor­ti­men­tet

Dort­he Kvist by Nel­son Gar­den finns bå­de spa­dar, för­klä­den och plan­te­rings­kärl i mil­jö­vän­li­ga ma­te­ri­al. Kol­lek­tio­nen är fram­ta­gen för att för­enk­la stads­od­ling – en trend som har vux­it i re­kord­fart den

se­nas­te ti­den. Handspa­den Ro­se­hip ,

120 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.