Hu­set: Instagram: Just nu:

Älskade Hem - - Vinjett -

NÅ­GON DRYG MIL ut­an­för Umeå, i cen­tra­la Holmsund, ba­ra 5 mi­nu­ters pro­me­nad från ha­vet, lig­ger den vi­ta vil­lan som är Hans och Ma­ri­es hem och fas­ta punkt i till­va­ron se­dan 3,5 år till­ba­ka. Den herr­gårds­lik­nan­de bygg­na­den pre­sen­te­rar sig li­te blygt med bak­si­dan vänd mot ga­tan och in­te för­rän in­ne på går­den blir man varse hur vac­ker den k-märk­ta bygg­na­den är. Den lum­mi­ga, slut­tan­de träd­går­den ra­mar in på ett per­fekt sätt och sti­len på går­den för tan­kar­na till vit­put­sa­de skå­ne­går­dar, sna­ra­re än till väs­ter­bott­nis­ka hem­man. Det är in­te svårt att för­stå var­för Hans och Ma­rie val­de att säl­ja den gans­ka ny­in­köp­ta 50-tals­vil­lan i en an­nan by till för­mån för det­ta pa­ra­dis­lik­nan­de stäl­le.

– Jag höll på att hjäl­pa min sys­ter med att le­ta hus när jag hit­ta­de det­ta till sa­lu. Jag blev ge­nast för­äls­kad, men vi ha­de pre­cis köpt hu­set som vi bod­de i då, så det var in­te ak­tu­ellt för oss att kö­pa det­ta, be­rät­tar Ma­rie. Hur det än var ha­de hon svårt för att släp­pa tan­kar­na på hu­set, och kän­de ald­rig att hon kom till rät­ta där de bod­de. Gans­ka pre­cis ett år se­na­re be­slu­ta­de de sig för att säl­ja och kö­pa nytt, nå­got stör­re. Som tur var dök det här dröm­hu­set, som Ma­rie in­te kun­de släp­pa tan­ken på, upp un­ge­fär sam­ti­digt till för­sälj­ning igen.

– Det var ju helt otro­ligt, hur stor är san­no­lik­he­ten att nå­gon säl­jer ef­ter ba­ra ett år, ut­bris­ter Ma­rie. Hu­set blev de­ras den­na gång och Ma­rie tind­rar när hon be­rät­tar om hur fan­tas­tiskt det känns när man har ”hit­tat hem” och ”hit­tat rätt”.

En av de sa­ker som till­ta­la­de Hans och Ma­rie, för­u­tom det mest up­pen­ba­ra att hu­set var myc­ket vac­kert, var det fak­tum att det var to­tal­re­no­ve­rat av den förr­för­ra äga­ren.

Den lum­mi­ga träd­går­den ra­mar in hu­sets en­tré som läg­ger vänd in mot träd­går­den och ska­par na­tur­lig av­skild­het vid ute­plat­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.