Lä­ge: Träd­gårds­fak­ta:

Älskade Hem - - Trädgård -

När OCH flyt­ta­de in i den bru­na trä­vil­lan i Sö­der­täl­je 1981 var tom­ten vild­vux­en och orörd. Den sto­ra ytan på he­la 1 375 kvm kräv­de myc­ket jobb un­der den förs­ta ti­den. Un­der 10 års tid röj­de de, tog bort dö­da bus­kar och ren­sa­de ogräs. När grov­job­bet änt­li­gen var fär­digt bör­ja­de de att byg­ga upp tom­ten och ska­pa­de den förs­ta de­len av träd­går­den i ett hörn. Var­ken Ca­ri­ta el­ler Ber­tel ha­de någ­ra stör­re pla­ner med träd­går­den från bör­jan, ut­an in­tres­set för det grö­na väx­te fram med åren.

När de år 1996 gick med i säll­ska­pet Träd­gård­s­ama­tö­rer­na ut­ö­ka­des det kre­a­ti­va in­tres­set för det grö­na yt­ter­li­ga­re. Sak­ta men sä­kert ska­pa­des träd­går­den till vad den är i dag. Allt från sten-, torv- och gruspar­ti­er till upp­höj­da ra­bat­ter och oli­ka vat­ten­blänk finns för att få en unik ka­rak­tär. År 2009 star­ta­des be­sok­strad­gar­dar.se, som Ca­ri­ta och Ber­tel var med och bil­da­de till­sam­mans med någ­ra and­ra träd­gård­s­ama­tö­rer. Åt­ta oli­ka träd­går­dar är an­slut­na, och på hem­si­dan kan man se vil­ka da­tum som de är till­gäng­li­ga för all­män­he­ten. Ca­ri­ta och Ber­tel har öp­pet någ­ra gång­er per år, då be­sö­kar­na kom­mer för att häm­ta in­spi­ra­tion, men även för att ba­ra nju­ta av den vack­ra träd­går­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.