Stan­na upp och tit­ta på lö­ven

Älskade Hem - - Ledare -

Nu är vi i slu­tet av hös­ten och jag ob­ser­ve­rar al­la färg­gla­da kap­por som stor­mar för­bi mig på ga­tor­na. Var­je år vid den här tid­punk­ten bru­kar många kän­na en kre­a­tiv glöd. Man vill ska­pa och för­nya, vil­ket bru­kar re­sul­te­ra i att hem­met blir mål­tav­lan. Nya kök­s­luc­kor åker på, en vägg må­las om, och de­ko­ra­tio­nen byts ut. Ex­al­te­rad som jag all­tid blir vid den här års­ti­den, kö­per jag kryd­di­ga te­er med oli­ka sma­ker. Jag vill go­sa ned mig fram­för bra­san på lan­det me­dan den he­ta te­kop­pen vär­mer mi­na fing­rar. Slu­tet av hös­ten har trots allt en charm som ing­en an­nan års­tid har. Lö­ven och fär­ger­na gör att man får ett visst pirr i sjä­len. Av den an­led­ning­en ger vi tips på ro­fyll­da plat­ser, där man kan lu­ta sig till­ba­ka och kopp­la av. Det kom­mer även att va­ra ett stort fo­kus på köks­t­ren­der, där in­red­nings­blog­gers­kor­na, Re­bec­ca Pec­ci och Jenny Martins­son, be­rät­tar om hur de pla­ne­rar att in­re­da sitt kök, vil­ka fär­ger de kom­mer att väl­ja och hur de kom­mer att de­ko­re­ra. Myc­ket grått, moss­grönt och trä kom­mer även att sy­nas i det­ta num­mer.

I kän­dis­re­por­ta­get gäs­tar vi podd­pro­fi­len, Anitha Schul­man, som är ak­tu­ell i tv-se­ri­ern “Mam­mor!” på TV3, samt sho­wen “Mom Enough”. Hon be­rät­tar om flytt­ka­o­sen in­nan de hit­ta­de dröm­bo­sta­den som de änt­li­gen har be­stämt sig för att stan­na i. Till hen­nes för­tjus­ning fick hon an­vän­da sin kre­a­ti­va åd­ra un­der re­no­ve­ring­en och det re­sul­te­ra­de bland an­nat i en mar­morplat­ta, in­sku­ren i par­ket­ten.

Hop­pas ni får en trev­lig läs­ning in­ne i vär­men!

TF Re­dak­tions­chef

Eli­sa­beth Lind­ström

Glas­burk från Åh­léns, 29 kr.

Doft­ljus från Lust­gård, 199 kr.

Par­fym från Em­ma S,

399 kr/30 ml.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.