Allt bör­ja­de med en li­ten, li­ten stu­ga som bygg­des 1954. 1969 bygg­des den till och 2011 köp­tes den av Ma­ri­na och Pär för att bli per­ma­nent bo­stad.

Älskade Hem - - Hos Marlina Och Pär - AV EVA LITTORIN FO­TO SO­FI SYKFONT

ICHARMIGA bor fa­mil­jen Jack­ler Wol­fner i ett hus där de till­sam­mans ska­pat sin egen stil och där de­ras eg­na gra­fis­ka konst har­mo­ni­e­rar med in­red­ning och ar­ki­tek­tur. På lan­det, men än­då med när­het till Skå­nes ut­bud av konst- och kul­tu­re­ve­ne­mang.

– Vårt in­tres­se för färg, form och ut­tryck, lig­ger i de­cen­ni­er­na 1940, - 50 och -60. Så hu­set föll oss verk­li­gen i sma­ken, sä­ger Pär.

Ef­tersom det lil­la 1,5-plans­hu­set i prin­cip in­te re­no­ve­rats se­dan det bygg­des 1954, fanns det sto­ra möj­lig­he­ter att åstad­kom­ma den stil de bå­da står för. Al­la ori­gi­nal­de­tal­jer var be­va­ra­de och Ma­ri­na och Pär har var­samt re­no­ve­rat och för­änd­rat ut­an någ­ra stör­re in­grepp i ori­gi­nal­de­tal­jer­na.

– Vis­sa för­änd­ring­ar av hu­set kräv­des ju för­stås, för att det skul­le pas­sa li­vet för en mo­dern små­barns­fa­milj. Men de för­änd­ring­ar vi gjort har in­te för­änd­rat hu­sets tids­ty­pis­ka ka­rak­tär, sä­ger Ma­ri­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.