Bor:

Älskade Hem - - Hos Marlina Och Pär -

De två dött­rar­na Al­vi, 4, och Isa, 2, har fått varsitt av de för den ti­den så ty­pis­ka, pyt­tesmå sov­rum­men i ori­gi­nal­de­len från 1954.

– Det räc­ker de­fi­ni­tivt med varsitt li­tet rum så länge de är små. Och så lig­ger rum­men i di­rekt an­slut­ning till kö­ket. De kan le­ka i si­na rum me­dan vi la­gar ma­ten och fort­fa­ran­de har upp­sikt över vad de gör, sä­ger Pär.

De öv­ri­ga rum­men har fyllts med så­väl äld­re ting från ti­den då hu­set bygg­des, som nya, som har­mo­ni­e­rar med de gam­la. Någ­ra ex­tra färg­klic­kar som li­var upp ger en ny, spän­nan­de di­men­sion åt sti­len.

Form- och färg­språ­ket har en ge­nom­gå­en­de tan­ke och det märks att bå­de este­tisk be­gåv­ning och enig­het finns hos Ma­ri­na och Pär.

Att de dess­utom ar­be­tar in­om de­sign blir ing­en över­rask­ning.

Till­sam­mans dri­ver de Jack & Wolf – ett namn de lekt fram från si­na ef­ter­namn Jack­ler och Wol­fner. De pro­du­ce­rar gra­fisk konst med mo­tiv som pas­sar in i den epok de gil­lar mest. Den gam­la gil­lestu­gan i sou­ter­räng­plan har in­retts till ett stilrent och triv­samt kon­tor och atel­jé där kre­a­ti­vi­tet och flit sam­sas fint.

– Ef­tersom vi själ­va ska­par vår gra­fis­ka konst tyc­ker vi att den ska ha en själv­klar plats i vårt hem, sä­ger Ma­ri­na.

Ma­ri­na ar­be­tar ock­så på möbel­de­sign­fö­re­ta­get Blå Sta­tion i Åhus och en del av fö­re­ta­gets möb­ler åter­finns i Ma­ri­nas och Pärs hem.

– Jag tyc­ker verk­li­gen om Blå Sta­tions möb­ler. De har at­ti­tyd i si­na for­mer, fär­ger och ma­te­ri­al­val, sä­ger Ma­ri­na.

En klas­sisk te­a­kin­ra­mad glas­dörr le­der in till

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.