Nu in­leds hög­sä­song­en av fest­lig­he­ter. Bors­ta bort det sista av mörk­ret, som­ma­ren lig­ger fram­för oss med löf­ten om nya, här­li­ga min­nen. Ta ett djupt an­de­tag och se vad de ljum­ma vin­dar­na för med sig.

Älskade Hem - - Krö­ni­ka -

MOR­GO­NENS FÖRS­TA SOL­STRÅ­LAR dan­sar över mi­na ögon­lock till to­ner­na av kvitt­ran­de få­gelsång. Jag ki­sar med ena ögat, än­nu in­te rik­tigt re­do att släp­pa ta­get om nat­tens dröm­mar. Tan­ken på en ry­kan­de kopp med kaf­fe loc­kar till slut iväg mig mot kö­ket. En ny och spän­nan­de dag vän­tar. Det är det jag gil­lar med som­ma­ren, käns­lan av för­vän­tan, av att vad som helst kan hän­da. Ovän­ta­de mö­ten, här­li­ga till­ställ­ning­ar el­ler ba­ra en helt van­lig dag fylld av sol­sken. Den käns­lan in­fin­ner sig säl­lan på sam­ma sätt när det är tio mi­nus­gra­der och beck­mörkt ute. Så fort so­len ger sig till kän­na får vi där­för bråt­tom att väd­ra ut vin­tern och in­stängd­he­ten. Vi öpp­nar jac­kor, föns­ter, flas­kor med rosévin och vå­ra hem för nä­ra, kä­ra och nya be­kant­ska­per. Som­ma­ren myn­nar lätt ut till en en­da lång rad av fest­lig­he­ter, det är mid­som­mar­fi­ran­den, bröl­lop, grill­kväl­lar, pool­par­tyn och in­te minst fi­ran­det av väd­ret i all­män­het. Tolvsla­get be­ty­der in­te läng­re att för­troll­ning­en är bru­ten, ut­an det är först då som den rik­ti­ga som­mar­ma­gin kan spri­da sitt skim­mer över fes­ten. Jag in­le­der för­be­re­del­ser­na in­för kväl­lens trev­lig­he­ter, jord­gub­bar­na har fått en li­me­ma­ri­nad, bubblet är lagt på kyl­ning och jag fyl­ler skå­lar med frä­scha sal­la­der top­pad med fe­ta­ost. Utan­för fönst­ret stäc­ker sig trä­dens grön­kläd­da gre­nar mot den him­mels­blå skyn. I kväll bju­der jag hem mi­na vän­ner, du får gär­na tit­ta för­bi. Vad fi­rar vi? Som­ma­ren, li­vet och att vad som helst kan hän­da.

Gry­ta från Chas­seur, 1 395 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.