Skip­pa skär­men själv om det nu är så lätt

Östermalmsnytt - - HEJ ÖSTERMALM - CHRISTOFFER RÖSTLUND JONSSON Re­por­ter Pra­ta med mig! christoffer.rost­lund @di­rekt­press.se @crj138

Släpp skär­mar­na! Ut med er och lek! När jag var i er ål­der så var jag ute i na­tu­ren, sprang om­kring, lek­te med kott­kos­sor och pin­nar!” Kän­ner ni igen ram­san ni bru­kar dra för barn? Det gör i al­la fall Le­ah, Ca­ro­li­ne och Em­ma, de tre sjät­teklas­sa­re som jag snac­kat med på si­dor­na 4-5. Och de kö­per den in­te. De, och al­la and­ra barn, ser med eg­na ögon hur kä­ra vi vux­na är i vå­ra eg­na skär­mar. Så var­för skul­le de glatt ge upp Snapchat och Instagram för att dra ut i spe­na­ten och le­ka med mos­sa och ekol­lon? Skul­le du det? Vill du ge upp din skärm för att nå­gon krä­ver att du gör det? Be­hö­ver in­te du ock­så rö­ra på dig? Pre­cis.

Ma­ria Dufva, kri­mi­no­lo­gen som är ex­pert på nät­sä­ker­het för barn, drog fak­tiskt ex­akt sam­ma mant­ra om pin­nar och kot­tar när hon fö­re­läs­te för mig och ett rum fyllt med Brom­ma­barn. ”Bru­kar era för­äld­rar sä­ga nå­got så­dant”, und­ra­de hon, var­på he­la rum­met hmmm:ade till svar. Ma­ria av­fär­da­de det he­la med ett ”tro dem in­te”.

För vi gjor­de ju in­te det när vi var små. Det vet du som lä­ser det här ock­så. Jag är född och upp­vux­en i en stor­stad (nå­ja... Umeå), in­nerstads­unge till max. Och ham­na­de jag i na­tu­ren så in­te var det av fri vil­ja. Då­ti­dens skär­mar sta­va­des VHS och Nin­ten­do och var vi ut­om­hus så häng­des det i ci­ty. På lek­plat­ser, i p-hus, på tor­get, en ung­doms­gård. Och ba­ra gjor­de just det: häng­de. Slog dank. Snac­ka­de skit. Vän­ta­de på att nå­got skul­le hän­da. Pre­cis vad som helst.

Och da­gens kids gör ex­akt sam­ma sak. En­da skill­na­den är att de gör det på en plats som de fles­ta vux­na fort­fa­ran­de ser som nå­gon sort ma­gisk hit­te­på­värd som in­te räk­nas: in­ter­net. In­ter­net gills. In­ter­net är på rik­tigt. Och om det är där da­gens barn och unga vill um­gås, på Snapchat och Instagram, låt dem gö­ra det. För, åter­i­gen, du som vux­en gör ju prick sam­ma sak. Och in­te är du re­do att slu­ta med det? Pre­cis.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.