Förr var det väl så att folk gick här och vi­sa­de upp si­na snyg­ga klä­der och hat­tar.

Väl­jer du ”snobb­rän­nan” el­ler trot­to­a­ren på Kar­la­vä­gen?

Östermalmsnytt - - SIDAN 1 - Mim­mi Ep­ste­in 073-600 69 10 mim­mi.ep­ste­[email protected]­rekt­press.se

”Det är sen gam­malt”. Så sä­ger Ul­la, 94, när Ös­ter­malmsnytt går i mit­ten av Kar­la­vä­gens al­lé och frå­gar folk som pro­me­ne­rar om de kän­ner till att gång­strå­ket kal­las ”snobb­rän­nan”. Ul­la är på väg till ett fö­re­drag om Nord­ko­rea.

– Själv går jag i mit­ten av Kar­la­vä­gen för att jag tyc­ker att det är skö­na­re att gå på grus och så är det trev­ligt med li­te gröns­ka, man kom­mer läng­re från trot­to­a­ren och bi­lar­na. Att det kal­las snobb­rän­nan är väl för att det an­ses li­te fi­na­re. Al­lén på Kar­la­vä­gen är väl­digt in­bju­dan­de, på Val­halla­vä­gen går jag säl­lan i mit­ten, sä­ger hon.

Anna Bach har bott på Ös­ter­malm i 30 år och kän­ner väl till be­grep­pet ”snobb­rän­nan”.

– Men det är lar­vigt nu och känns gam­malt, al­la är in­te så snob­bi­ga. Jag har in­te hört ut­tryc­ket på länge. För mig är det ing­en spe­ci­ell känsla att gå i mit­ten. Ibland går jag här och ibland på trot­to­a­ren, sä­ger hon.

För­knip­pas med över­klass

En som ald­rig hört ta­las om al­léns smek­namn är Isa­bell Hertz­berg. Hon har bott på Ös­ter­malm i sju år.

– Men jag kan ju för­stå sam­ban­det mel­lan nam­net och plat­sen. Det är ju ett om­rå­de som för­knip­pas med över­klass. Jag går gär­na i mit­ten när jag är ute och spat­se­rar med barn­vag­nen, det känns som en fi­na­re upp­le­vel­se med li­te lugn och ro. Men har jag bråt­tom nå­gon­stans el­ler job­bar så tar jag trot­to­a­ren, sä­ger Isa­bell Hertz­berg.

Gu­nil­la och Hen­rik Bro­berg bru­kar gå i mit­ten av Kar­la­vä­gen med sin hund Glo­ria. Hen­rik Bro­berg är gam­mal Ös­ter­malms­bo och gick gym­na­si­et på Öst­ra re­al. Han kän­ner till be­grep­pet ” snobb­rän­nan” men in­te Gu­nil­la.

”In­te här för att snob­ba”

– Vi går här för att det är skö­na­re, man kom­mer ifrån tra­fi­ken. Det är in­te för att snob­ba, sä­ger Gu­nil­la Bro­berg och fort­sät­ter:

– Förr var det väl så att folk gick här och vi­sa­de upp si­na snyg­ga klä­der och hat­tar. Då var det stör­re skill­nad mel­lan Sö­der och Ös­ter­malm.

Ös­ter­malms­bon An­ders Carls­son me­nar att ”snobb­rän­nan” hål­ler på att för­fal­la.

– När det har reg­nat en dag så går det in­te att gå där. Det blir väl­di­ga pö­lar på vis­sa stäl­len, som ler­väl­ling. Snobb­rän­nan har ing­en ka­pa­ci­tet att sväl­ja reg­net. Jag har käm­pat länge för att man ska rus­ta den, sä­ger han.

Och snart är det fak­tiskt dags, ”snobb­rän­nan” ska få ett lyft.

– Vi kom­mer att slad­da och fyl­la på med nytt grus och jäm­na ut gro­par. Det kom­mer att ske när vår­städ­ning­en är klar i slu­tet av april, sä­ger The­re­se Rosén, av­del­nings­chef på park­mil­jö­av­del­ning­en i nor­ra in­nersta­den.

Jag har käm­pat länge för att man ska rus­ta den.

FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN

FÖRR I TI­DEN. Gu­nil­la och Hen­rik Bro­berg kän­ner till be­grep­pet. ”Förr var det väl så att folk gick här och vi­sa­de upp si­na snyg­ga klä­der och hat­tar. Då var det stör­re skill­nad mel­lan Sö­der och Ös­ter­malm”, sä­ger Gu­nil­la.

FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN

LUGN OCH RO. ”Jag går gär­na i mit­ten när jag är ute och spat­se­rar med barn­vag­nen, det känns som en fi­na­re upp­le­vel­se med li­te lugn och ro. Men har jag bråt­tom nå­gon­stans el­ler job­bar så tar jag trot­to­a­ren”, sä­ger Isa­bell Hertz­berg.

FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN

LAR­VIGT. Anna Bach tyc­ker att be­grep­pet känns lar­vigt och gam­malt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.