Hal­lå stock­hol­ma­re

Östermalmsnytt - - SIDAN 1 -

Ef­ter snö­smält­ning­en vår­stä­das par­ker­na i Ös­ter­malms stads­dels­om­rå­de och gång­vä­gar och trap­por sand­so­pas. Se­nast 30 april ska städ­ning­en va­ra klar.

Året runt ska skräp­kor­gar­na töm­mas så of­ta det be­hövs och ska ald­rig va­ra över­ful­la. Sta­den har en 24-tim­mars­re­gel som anger att en över­full skräp­korg ska va­ra tömd in­om ett dygn ef­ter att an­mä­lan kom­mit in till ent­re­pre­nö­ren. Sta­den job­bar med stän­di­ga för­bätt­ring­ar av ren­håll­ning­en i vå­ra par­ker så att de upp­levs som triv­sam­ma och tryg­ga. Var­je vår i maj be­sik­ti­gas samt­li­ga all­män­na lek­plat­ser i nor­ra in­nersta­dens par­ker. Läs mer på stock­holm.se/va­ros­ter­malm.

Fe­lan­mä­lan

te­le­fon 08-651 00 00, via stock­holm.se/

felan­ma­lan el­ler Stock­holms stads mo­bi­lapp ” Tyck till”.

Sä­songstart för ung­domspar­ken och snic­kar­sön­da­gar

Mån­dag 16 april öpp­nar ung­domspar­ken i Hum­le­går­den. Öp­pet mån­dag–fre­dag 17.00–21.00 fram till som­mar­lo­vet.

Snic­kar­sön­da­gar i Hum­le­går­dens parklek star­tar sön­dag 15 april och på­går al­la sön­da­gar till och med 3 ju­ni. Snic­ke­ri­sä­song­en av­slu­tas med na­tio­nal­dags­snick­ring 6 ju­ni. Ti­den är 12.00–16.00.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.