Nya stor­byg­get i ci­ty krym­per än­nu mer

Pla­ner­na för nya 14-vå­nings­bygg­na­den ri­tas om – igen. Fle­ra vå­ning­ar i pam­pi­ga Glas­hu­set ry­ker, för att und­vi­ka att hu­set blir för do­mi­ne­ran­de i stads­bil­den.

Östermalmsnytt - - SIDAN 1 - Ro­bin Hög­berg 073-600 69 03 ro­bin.hog­[email protected]­rekt­press.se

Pla­ner­na för det kraf­ti­ga 14-vå­nings­hu­set i Ci­ty ri­tas om – igen.

Stads­bygg­nads­kon­to­ret fö­re­slår nu att den max­i­ma­la höj­den be­grän­sas till nio vå­ning­ar.

Jät­te­bygg­na­den är ut­for­mad av ame­ri­kans­ka fas­tig­hets­ut­veck­la­ren Pem­bro­ke och ska stå vid kors­ning­en Re­ge­rings­ga­tan-Mäs­ter Samu­els­ga­tan, där Pas­sa­gen­hu­set finns i dag.

I hös­tas var pro­jek­tet för det nya af­färs- och kon­tors­hu­set, som bland an­nat går un­der nam­net Pem­bro­ke­hu­set ute på sam­råd, och nu har syn­punk­ter­na sam­man­ställts och ut­vär­de­rats.

Va­let har stått mel­lan att be­va­ra de­lar av Pas­sa­gen­hu­set – el­ler att ri­va det helt och byg­ga nytt. Nu går man vi­da­re med det sist­nämn­da al­ter­na­ti­vet.

– Bris­ten på hög­klas­si­ga kon­tor i centrum och sta­dens mål om en mer le­van­de och till­gäng­lig ga­tu­mil­jö gör att ny­bygg­na­tion väger tyng­re, sä­ger Ca­ta­ri­na Hol­dar, stads­pla­ne­ra­re på stads­bygg­nads­kon­to­ret.

– Till­gäng­lig­he­ten kan öka till ex­em­pel ge­nom fler bu­ti­ker i bot­ten­vå­ning­ar­na och fler en­tré­er från Mäs­ter Samu­els­ga­tan, tilläg­ger hon.

Kul­tur­vär­den för­lo­ras

Det and­ra al­ter­na­ti­vet, att be­va­ra de­lar av Pas­sa­gen­hu­set, syf­ta­de till att till­go­do­se de riks­in­tres­sen som finns när det kom­mer till kul­turmil­jö­vär­den.

– Myc­ket av kul­turmil­jö­vär­de­na skul­le än­då gå för­lo­ra­de, ef­tersom en så stor del av bygg­na­den än­då skul­le ha ri­vits. Dess­utom vi få helt oli­ka tak­höj­der, vil­ket skul­le bli svår­han­ter­ligt, sä­ger Ca­ta­ri­na Hol­dar.

I det ur­sprung­li­ga ny­bygg­nads­för­sla­get var Pem­bro­ke- hu­set 14 vå­ning­ar högt, vil­ket se­dan änd­rats till tio. Stads­bygg­nads­kon­to­ret fö­re­slår nu nio vå­ning­ar – allt för att bygg­na­den in­te ska bli för do­mi­nant i stads­bil­den.

Hän­syn tas till sil­hu­et­ten

– Vi har även sett över höj­den på trapp­hu­sen på ta­ket, till ex­em­pel vil­ka som mås­te stic­ka upp och vil­ka som mås­te gö­ras läg­re med hän­syn till sil­hu­et­ten, sä­ger Ca­ta­ri­na Hol­dar.

Om stads­bygg­nads­nämn­den be­slu­tar en­ligt för­sla­get mås­te fö­re­ta­gar­na i Pas­sa­gen­hu­set flyt­ta ut. En­ligt ti­di­ga­re ut­sa­gor från Pem­bro­ke är am­bi­tio­nen att hand­lar­na ska kom­ma till­ba­ka ef­ter ny­bygg­na­tio­nen.

Fler bu­ti­ker i bot­ten­vå­ning­ar­na och fler en­tré­er från Mäs­ter Samu­els­ga­tan.

FOTO: PEM­BRO­KE

OMGJORT. Glas­hu­set var 14 vå­ning­ar i sitt ur­sprungs­för­slag. Nu är för­sla­get nio.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.