VEM PLUG­GAR VAR?

Tre ele­ver går på Öst­ra Re­al, tre plug­gar på Söd­ra La­tin. Stäm­mer di­na för­do­mar? Fa­cit finns på si­dan 12.

Östermalmsnytt - - SIDAN 1 - Text: El­la Sö­der­berg | Foto: Linda Gren

ÖST­RA OCH SÖD­RA. Här är för­do­mar­na och san­ning­ar­na om klas­sis­ka gym­na­sie­sko­lor­na

Ett bord i Öst­ra Re­als kor­ri­dor en tis­dags­ef­ter­mid­dag. På ena si­dan: tre ele­ver från Öst­ra Re­al. På and­ra: tre ele­ver från Söd­ra La­tin. Maja Ru­din och So­fia Bucht går på Öst­ra Re­al. De har en helt an­nan bild av sko­lan i dag än när de sök­te den.

– Jag ha­de fått hö­ra att al­la kil­lar skul­le sit­ta på en bänk och be­tyg­sät­ta tje­jer­na förs­ta da­gar­na, jag var så rädd för det. Men så var det ju in­te, sä­ger So­fia.

– Jag var liv­rädd. Jag bor in­te i stan och ha­de bil­den av att det ba­ra var snob­bar från Ös­ter­malm som gick där. Men sen när jag bör­ja­de in­såg jag att det är så blan­dat, vi har typ två per­so­ner från Ös­ter­malm i vår klass, fyl­ler Maja i.

So­fia Bucht me­nar att för­do­mar­na än­då är svå­ra att tvät­ta bort.

– Min lil­la­sys­ter ska väl­ja gym­na­si­um nu och trots att jag sagt till hen­ne att Öst­ra är en bra sko­la tror

När jag näs­tan ätit upp ut­bris­ter min kom­pis ’men va, ska du ta en Instagram­bild som en Söd­ra­e­lev?’.

hon fort­fa­ran­de att det är snob­bigt.

När Re­em Mu­hal­lab, Han­nah Säfs­ten och Al­bin De­li­bas Heij­kenskjöld bör­ja­de på Söd­ra La­tin tänk­te de att fol­ket skul­le va­ra hip­s­ter – en för­dom som del­vis vi­sa­de sig stäm­ma.

– Min syr­ra gick på Ryt­mus så jag tänk­te att Söd­ra skul­le va­ra lik­nan­de, men jag tror än­då att det är fler hip­s­ters där än här! sä­ger Han­nah.

– Jag tror att folk ser Söd­ra La­ti­na­re som re­vo­lu­tio­nä­ra li­gis­ter, sä­ger Al­bin.

Stort fo­kus på ut­strål­ning

När det gäl­ler ele­ver­nas eg­na för­do­mar om varand­ras sko­lor vi­sar det sig att de tän­ker myc­ket på ut­strål­ning­en. Thea Pla­ne går i sam­ma klass som Maja och So­fia på Öst­ra, och har bil­den av att man mås­te va­ra för­sik­tig kring vad man sä­ger på Söd­ra La­tin.

– Jag tror man mås­te tän­ka myc­ket på vad man sä­ger, det känns som man går in i en bubbla där.

– Jag tän­ker svart och svår när jag hör Söd­ra La­tin. Att man ska va­ra djup, po­e­tisk och väns­ter ef­tersom det är Sö­der, sä­ger Maja.

Al­bin som går på Söd­ra La­tin tror att det är svå­ra­re att tyc­ka an­norlun­da på Öst­ra än på Söd­ra.

– Jag tror att det är ett då­ligt kli­mat att kun­na va­ra sig själv i. Om man har ”fel” åsik­ter på Öst­ra tän- ker jag att man ba­ra blir tyst och in­te vå­gar sä­ga nå­got.

Men stäm­mer verk­li­gen det­ta? Nja. Vis­sa av för­do­mar­na är för­le­ga­de ste­re­o­ty­per och har för­änd­rats se­dan det fria skol­va­let in­för­des och ung­do­mar från he­la stan fick möj­lig­het att an­sö­ka till sko­lor­na.

”Eta­ble­rar ju ste­re­o­ty­per­na”

Att Öst­ra Re­al skul­le va­ra yt­ligt och grab­bigt hål­ler in­te Öst­ra­e­le­ver­na med om, och att Söd­ra La­tin skul­le va­ra kallt och oper­son­ligt får mot­stånd av Söd­ra­e­le­ver­na.

– Sam­ti­digt eta­ble­rar vi ju de här ste­re­o­ty­per­na ge­nom att dri­va myc­ket om det. Nu på Läro­verks­fej­den har Öst­ra tryckt upp trö­jor där det står ”Vi ses på Bril­lo”, sä­ger Maja.

Vad ha­de ni för för­do­mar om varand­ra in­för mö­tet i dag?

– Jag tänk­te att ni skul­le ha svar­ta kap­por och fing­er­van­tar som är av­klipp­ta i top­par­na, sä­ger Thea.

– Jag tänk­te att ni skul­le ha päl­sjac­kor, sä­ger Al­bin.

– Och Mi­chael Kors-väs­kor!, fyl­ler Han­nah i.

Ing­en av för­do­mar­na stäm­mer – den här da­gen i al­la fall. Men när vi väl öpp­nat den dör­ren bör­jar ele­ver­na dis­ku­te­ra hur man an­vän­der Instagram och då hag­lar nid­bil­der­na.

”Tar Insta­bil­der med blixt”

– När jag var och åt lunch med någ­ra kom­pi­sar ha­de jag näs­tan ätit upp. Jag sköt tall­ri­ken åt si­dan för att ta upp en sak ur väs­kan. Då ut­bris­ter min kom­pis ”men va, ska du ta en Instagram­bild som en Söd­ra­e­lev?”. För de bru­kar ta bil­der när de ätit upp i stäl­let för in­nan de har bör­jat äta som and­ra gör, sä­ger Maja som går på Öst­ra.

– Pre­cis, när Söd­ra La­ti­na­re tar spe­gel­bil­der till Instagram tar de med blixt, ef­tersom inga and­ra gör det, fyl­ler Han­nah från Söd­ra i.

MÖTS. Gym­na­si­e­e­le­ver från Öst­ra Re­al och Söd­ra La­tin träf­fas för att dis­ku­te­ra för­do­mar kring varand­ras sko­lor. ”PK finns i bå­da sko­lor­na” tyc­ker ele­ver­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.