Jät­te­od­ling öpp­nar på Gar­ni­so­nens tak

ÖstermalmDirekt - - ÖSTERMALM -

Det förs­ta spad­ta­get för Bee Ur­ban Evo­lu­tion Lab togs i ok­to­ber 2016. Nu, 3 maj kloc­kan 14, är det dags för in­vig­ning. ”Lab­bet” be­står av ett 800 kvadrat­me­ter stort showroom på Gar­ni­so­nens tak där det kom­mer att od­las grön­sa­ker, fruk­ter och blom­mor, bland an­nat. Det ska även bli en plats för mat- och kul­turupp­le­vel­ser.

– Vi­sio­nen med Bee Ur­ban Evo­lu­tion Lab är att män­ni­skor ska åter­upp­täc­ka ”ta­ket” med al­la dess bort­glöm­da möj­lig­he­ter. Vi vill stär­ka sta­dens eko­lo­gi och få stor­stads­bor­na att för­stå hur bi­o­lo­gisk mång­fald, od­ling och kom­po­ste­ring häng­er ihop, sä­ger Jo­se­fi­na Odds­berg Gustafs­son, VD och grundare av Bee Ur­ban, i ett press­med­de­lan­de.

FOTO: YLVA BERGMAN

OD­LING. På Gar­ni­so­nens tak kom­mer det snart att od­las grön­sa­ker och väx­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.