Fri­tids i Ek­ha­gen rivs – nu krä­ver de ny mö­tes­plats

Östermalmsnytt - - ÖSTERMALM -

I som­mar upp­hör fri­tids­verk­sam­he­ten på Åmin­ne­vä­gen 25 i Ek­ha­gen. Pla­nen är att bygg­na­den ska ri­vas. Vad det blir i stäl­let är oklart.

I slu­tet av ju­ni upp­hör frit i d s verk­sam­he­ten på Åmin­ne­vä­gen 25 och ef­ter det ska bygg­na­den ri­vas.

– Den är ut­tjänt helt en­kelt. Mo­ti­ve­ring­en till riv­ning­en är det har läckt i ta­ket, tak­fo­ten är ska­dad och fönst­ren är i väl­digt då­ligt skick. Det på­går en di­a­log med bland an­nat stads­del­soch ut­bild­nings­för­valt­ning- en om vad tom­ten kan an­vän­das till, sä­ger Tho­mas Berg­sell, press­an­sva­rig på Skol­fas­tig­he­ter i Stock­holm AB, Si­sab.

Den ide­el­la för­e­ning­en Ek­ha­gen ver­kar för att ut­veck­la om­rå­det. I ett brev adres­se­rat till Si­sab och Ös­ter­malms stads­dels­för­valt­ning skri­ver man om be­ho­vet av en mö­tes­plats i om­rå­det. ver man bland an­nat.

Vi­da­re ger man oli­ka ex­em­pel på vad lo­ka­len skul­le kun­na an­vän­das till. Kvälls­kur­ser, atel­jé­er och gym är någ­ra av de ak­ti­vi­te­ter som fö­reslås.

FOTO: ÅKE ZIMMERMANN

RIVS. Pla­nen är att bygg­na­den på Åmin­ne­vä­gen som fram till och med sista ju­ni hu­se­rar fri­tids­verk­sam­het ska ri­vas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.