Upp­lagt för skatt­jakt – lop­pis­sä­song­en drar igång

Östermalmsnytt - - ÖSTERMALM - Johann Bernövall johann.ber­no­[email protected]­rekt­press.se

På lör­dag 21 april är det sä­songs­pre­miär för lop­pi­sen vid fon­tä­nen på Kar­la­plan.

Se­dan rul­lar det på var­je lör­dag fram till som­ma­ren – och i höst.

De drygt 80 för­säl­jar­na som bo­kat plats in­ne­bär att det in­te finns plats för fler vid det förs­ta till­fäl­let. Kloc­kan 11 öpp­nar man för­sälj­ning­en.

”Un­der al­mar­na runt fon­tä­nen du­kar lop­pis­för­säl­ja­re upp ett smör­gås­bord av fynd. Ligh­tan­tik­vi­te­ter och bra-att-ha-gre­jor hul­ler om bul­ler – upp­lagt för skatt­jakt, med and­ra ord!”, skri­ver ar­ran­gö­ren Ma­ria Wi­berg från Stock­holmsmark­na­der i ett mejl.

De som be­sökt den ti­di­ga­re år lär kän­na igen sig. Ar­ran­gö­ren ut­lo­var näm­li­gen inga för­änd­ring­ar alls.

Allt är som van­ligt

” På en så­dan här po­pu­lär lop­pis änd­rar man in­te ett smack”, skri­ver Ma­ria Wi­berg.

Den som vill säl­ja pry­lar vid framtida till­fäl­len kan be­sö­ka lop­pi­sens hem­si­da för mer in­for­ma­tion om hur man går till väga.

FOTO: STOCK­HOLMSMARK­NA­DER

STARTSKOTT. I hel­gen öpp­nar lopp­mark­na­den vid Kar­la­plan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.