No­bel Cen­ter tuff match för Stock­holm stad

Östermalmsnytt - - TYCK OM! - Ulf Jo­han­nisson

Vid mö­tet i dom­sto­len om No­bel Cen­ter 12 de­cem­ber fick sta­dens tjäns­te­män ta de­bat­ten som an­nars är po­li­ti­ker­nas an­svar. De över­kla­gan­de vi­sa­de att hu­set är för do­mi­nant och av­vi­kan­de och stör in­tryc­ket av sta­den från al­la håll. Men sta­den an­såg att det in­te skul­le ska­da riks­in­tres­set Stock­holms in­nerstad med Djur­går­den, och för­sök­te be­vi­sa att de­fi­ni­tio­nen av riks­in­tres­se är så vag att man kan gö­ra vad man vill. I den mån det är sant kun­de det an­vän­das till att vär­na i stäl­let för att för­stö­ra kul­turmil­jö och skön­het. Den långa ra­den av så­dan för­stö­rel­se gör att in­nersta­den är på väg att tap­pa sin ka­rak­tär.

Na­tio­nal­mu­se­um räk­nar med 400 000 fler be­sö­ka­re i sitt nya skick. Kryss­nings- tra­fi­ken ökar. Med 600 000 be­sö­ka­re till No­bel Cen­ter kom­mer bus­skö­er­na att gö­ra tra­fik­si­tu­a­tio­nen oac­cep­ta­bel i Ci­ty. En del av tu­ris­ter­na lär in­te kom­ma fram till de­lar av riks­in­tres­set. Vad är det­ta värt om man in­te får se det? I vårt sam­rådsytt­ran­de no­te­ra­de jag sju tra­fik­pro­blem som be­höv­de ut­re­das en­ligt un­der­la­get. Inga håll­ba­ra lös­ning­ar har pre­sen­te­rats.

Riv­ning­en av Tull­hu­set och ma­ga­si­nen skul­le ta bort den en­da väl be­va­ra­de och än­nu fun­ge­ran­de plat­sen som på­min­ner om gam­la ti­ders sjö­fart och han­del. Sta­den sva­ra­de in­te på för­sla­get att läg­ga No­bel Cen­ter vid Norr­tull, mitt i om­rå­det med Ka­ro­lins­ka In­sti­tu­tet, KTH och Stock­holms uni­ver­si­tet, rätt mil­jö för cent­ret och det skul­le av­las­ta Ci­ty.

I al­la des­sa frå­gor står sta­den fast trots allt som fram­kom­mit.

MÅ­LET. Så­här är det tänkt att se ut när Tull­hu­set på Bla­si­e­hol­men rivs för No­bel Cen­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.