Av­sky­värd ”konst” ing­et för barn

Östermalmsnytt - - TYCK OM! - An­ne

En frå­ga till för­äld­rar och dem som ar­be­tar med barn: vad sä­ger ni till bar­nen, när de på sin ut­flykt i sta­dens skogs­bac­ke ser ”konst­verk” såsom det­ta? Per­son­li­gen fin­ner jag in­te ens ord, be­skri­van­de nog, för hur av­sky­värd bå­de ”kons­ten” och hand­ling­en i det­ta upp­levs. Skräm­man­de är att många har upp­skat­tat in­stal­la­tio­nen. Vad är det ni ser som skön­het, vik­tigt el­ler för­svar­bart i det­ta verk? En fast­bun­den kvin­na, pi­er­ca­de bröst, ut­an till­hö­ran­de hu­vud, blö­dan­de un­der­liv. Vid in­stal­la­tio­nen finns ock­så nal­lar ut­an hu­vud och an­nat. Var­för re­a­ge­rar och age­rar ing­en? Är det­ta vad bar­nen ska upp­le­va på sin skogs­ut­flykt?

FOTO: LÄSARBILD

INSTALLATION. Kons­ten i skogs­bac­ken har rört upp käns­lor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.