På all­män be­gä­ran: Nu öpp­nar Sun­ny året-runt­bu­tik

Östermalmsnytt - - SIDAN 1 - Mim­mi Ep­ste­in 073-600 69 10 mim­mi.ep­ste­in@di­rekt­press.se

Jag frå­ga­de hur det ska gå ef­tersom det är höga hy­ror men de sa ’vi hand­lar ju he­la ti­den hos dig’.

För 15 år se­dan bör­ja­de Sun­ny Hos­sen säl­ja frukt och grönt på Nor­ra Djur­går­den på som­rar­na.

På kun­der­nas be­gä­ran öpp­nar han snart en året runt-öp­pen bu­tik på Lö­vängs­ga­tan.

Var­je som­mar i 15 år har Sun­ny Hos­sen sålt frukt, grön­sa­ker och en del de­li­ka­tes­ser på Nor­ra Djur­går­den och i cir­ka tio år i ett tält på Nor­ra Fis­kar­torps­vä­gen.

Det ska han fort­sät­ta med men ut­ö­ver den verk­sam­he­ten öpp­nar Sun­ny en året runt- öp­pen bu­tik på Lö­vängs­ga­tan 10 i bör­jan av au­gusti.

– Det var kun­der­na som sa ’Sun­ny du mås­te öpp­na bu­tik’ och sen hit­ta­de de lo­ka­len åt mig. Jag frå­ga­de hur det ska gå ef­tersom det är höga hy­ror men de sa ’ vi hand­lar ju he­la ti­den hos dig’. Så jag hop­pas det går bra, sä­ger Sun­ny Hos­sen och skrat­tar.

Väl­jer no­ga

Bu­ti­ken, som ska he­ta Sun­ny De­li­ka­tes­ser, kom­mer att ha ung­e­fär sam­ma ut­bud som i täl­tet på Nor­ra Djur­går­den. Frukt, grön­sa­ker och ost, men ock­så en del tor­ka­de va­ror och oliv­ol­ja.

– Förs­ta gång­en jag be­stäl­ler från en ny le­ve­ran­tör så sma­kar jag all­tid på va­ror­na. Jag kö­per ba­ra in smak­ri­ka fruk­ter och grön­sa­ker till ex- em­pel. Jag vill gö­ra folk nöj­da, an­nars blir jag led­sen, sä­ger Sun­ny Hos­sen in­nan mo­bil­te­le­fon ring­er.

Ring­er till mo­bi­len

” Ja, jag har mas­sa man­go. Gu­la, ja. Fy­ra ki­lo? Inga pro­blem. Det är ba­ra att kom­ma för­bi”, sä­ger han och läg­ger på lu­ren.

– Många kun­der har mitt mo­bil­num­mer och jag har de­ras, of­ta ring­er folk och gör be­ställ­ning­ar, sä­ger Sun­ny Hos­sen.

”Be­ty­der myc­ket”

En som bru­kar hand­la hos ho­nom är Ti­rild Of­te­dal.

– Sun­ny hand­ploc­kar och det är su­per­kva­li­tet på det han säl­jer. Dess­utom är han så trev­lig. Många äld­re och en­sam­ma kom­mer hit. Sun­ny tar sig tid att pra­ta med al­la och kan de­ras namn. Det be­ty­der myc­ket tror jag, sä­ger hon.

Se­nast 1 au­gusti räk­nar Sun­ny Hos­sen med att öpp­na sin nya bu­tik.

FOTO: MIM­MI EP­STE­IN

OMTYCKT. Sun­ny Hos­sen har job­bat med frukt- och grön­saks­han­del på Nor­ra Djur­går­den i fem­ton år. Ti­rild Of­te­dal är en trogen kund.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.