Nytt cent­rum mot re­la­tions­våld in­vigt

Östermalmsnytt - - ÖSTERMALM -

Nu har innerstan fått ett nytt re­la­tions­vålds­cent­rum. För­ra fre­da­gen in­vig­des verk­sam­he­ten, som lig­ger på Tjär­hovs­ga­tan, som ska hjäl­pa bå­de vålds­ut­sat­ta men även ha in­sat­ser till vålds­ut­ö­va­re som vill bry­ta sitt be­te­en­de. På plats kan man bland an­nat få stöd i sam­tal och hjälp av en be­hand­la­re en­ligt sta­dens hem­si­da. ”Ing­en ska be­hö­va va­ra rädd för att bli sla­gen el­ler upp­le­va våld. Att vi nu öpp­nar yt­ter­li­ga­re ett re­la­tions­vålds­cent­rum är ett vik­tigt steg för att stär­ka sta­dens ar­be­te mot våld i nä­ra re­la­tio­ner och he­ders­re­la­te­rat våld och för­tryck”, sä­ger Åsa Lind­ha­gen (MP), so­ci­al­bor­gar­råd till sta­dens hem­si­da.

FOTO: AN­DERS J LARS­SON

VIK­TIGT. Åsa Lind­ha­gen (MP) in­vig­de in­nerstans nya re­la­tions­vålds­cent­rum.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.