Tax­i­chauf­för rå­nad på mo­bil

Östermalmsnytt - - ÖSTERMALM -

CI­TY Tis­dag 19 ju­ni Kloc­kan 01.13

Rån. En tax­i­chauf­för blir sla­gen av en re­se­när och får sin mo­bil­te­le­fon stu­len en­ligt po­li­sens hem­si­da. En stund se­na­re hit­tar någ­ra väg­ar­be­ta­re tax­i­chauf­fö­rens mo­bil och po­li­sen upp­rät­tar en an­mä­lan om rån.

KUNGS­GA­TAN Sön­dag 17 ju­ni Kloc­kan 02.44

Nar­ko­ti­kabrott. Po­li­sen stop­par och kon­trol­le­rar en man som cyklar på Kungs­ga­tan. Ef­ter kon­trol­len miss­tänks man­nen bå­de ha bru­kat och bu­rit med sig miss­tänkt nar­ko­ti­ka en­ligt po­li­sens hem­si­da. Po­li­sen tog även cy­keln i be­slag då de tror att den till­hör nå­gon an­nan.

KUNGS­GA­TAN Tors­dag 14 ju­ni Kloc­kan 17.10

Stöld. En bu­tiks­kon­trol­lant gri­per en man som miss­tänks ha ploc­kat på sig ett par glas­ö­gon. Po­lis kal­las till bu­ti­ken och över­tar gri­pan­det och tar med sig man­nen till för­hör. Ef­ter för­hö­ret tar åkla­ga­ren be­slut om att an­hål­la man­nen på san­no­li­ka skäl miss­tänkt för stöld.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.