Pri­de­ljus till­ba­ka på över­gångs­stäl­len

Östermalmsnytt - - SIDAN 1 -

Po­li­sen var­nar för nya be­drä­ge­ri­er där di­na kon­ton snabbt kan töm­mas. En­ligt po­li­sens be­drä­ge­ri­av­del­ning är det li­ka till­vä­ga­gångs­sätt för de fles­ta. Off­ren blir upp­ring­da och lu­ras att iden­ti­fi­e­ra sig med bank-id, en spe­ci­ellt ut­satt mål­grupp är äld­re, över 50 år.

”Be­dra­gar­na lå­ter för­tro­en­de­in­gi­van­de och de pro­var he­la ti­den nya upp­lägg för att se vil­ka som fun­ge­rar bäst. De ska­par en si­tu­a­tion som är stres­sig och er­bju­der dig hjälp – ba­ra du log­gar in för att iden­ti­fi­e­ra dig.” skri­ver po­li­sens be­drä­ge­ri­av­del­ning på Fa­ce­book.

En­ligt po­li­sen är det se­nas­te ex­emp­let i ra­den av be­drä­ge­ri­för­sök att nå­gon ring­er och upp­ger att de är från just po­li­sen och sä­ger att ens bil har va­rit sedd i sam­band med en pro­sti­tu­tions­här­va.

Upp­ring­a­ren sä­ger se­dan att om man iden­ti­fi­e­rar sig med bank-id så ska man få till­gång till an­nars sek­re­tess­be­lag­da hand­ling­ar i ären­det.

Blir du upp­ringd är po­li­sens bud­skap tyd­ligt: Log­ga ald­rig in el­ler ge bort ko­der till nå­gon som ring­er.

”Har ban­ken upp­täckt ett pro­blem med ditt kort el­ler kon­to kom­mer de att kun­na se det­ta och åt­gär­da ut­an att du be­hö­ver log­ga in. Po­li­sen ring­er ald­rig upp och ber dig ald­rig iden­ti­fi­e­ra dig med bank-id”, skri­ver de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.