MP: Öpp­na buss­dör­rar­na

Östermalmsnytt - - SIDAN 1 - Per Brandt

Snab­ba på stom­bus­sar­na ge­nom att lå­ta pas­sa­ge­rar­na gå på ge­nom al­la dör­rar. Det fö­re­slår Mil­jö­par­ti­et i lands­ting­et.

De se­nas­te åren har bå­de lands­ting­et och sta­den gjort fle­ra åt­gär­der för att snab­ba på fram­förallt stom­bus­sar­na, bland an­nat fler buss­fi­ler. Men det räc­ker in­te me­nar Mil­jö­par­ti­et.

Par­ti­et fö­re­slår där­för att lands­ting­et bor­de lå­ta pas­sa­ge­ra­re gå på i bus­sar­nas al­la dör­rar och att man ska gö­ra ett stort tes­ta av det­ta på stom­lin­je två och tre en­ligt ett press­med­de­lan­de.

Vid Oden­plan görs det­ta re­dan i dag och Mil­jö­par­ti­et vill nu att det görs på fler håll­plat­ser där många re­se­nä­rer går på för att på så sätt snab­ba på bus­sar­na.

– Den störs­ta tids­vins­ten byg­ger på att re­se­nä­rer­na själ­va “blip­par” si­na bil­jet­ter. Så fun­ge­rar det re­dan på till ex­em­pel Tvär­ba­nan. Re­se­nä­rer­na och kli­ma­tet kan in­te vän­ta, sä­ger Ma­lin Karls­son (MP), tra­fik­po­li­tisk ta­les­per­son i Stock­holms läns lands­ting i ett press­med­de­lan­de.

Risk att för­lo­ra in­täk­ter

En­ligt Mil­jö­par­ti­et har in­te Alliansen ve­lat tes­ta det­ta för att SL ris­ke­rar att för­lo­ra sto­ra in­täk­ter, men det är fel­tänkt tyc­ker par­ti­et.

– Vi är po­si­ti­va till de oli­ka för­slag som för­valt­ning­en pre­sen­te­rar, men det är synd att de in­te an­vän­der al­la verk­tyg som finns, sä­ger Ma­lin Karls­son (MP).

– Om det går i and­ra stä­der så går det även här. Vi vill åt­minsto­ne se ett full­ska­ligt för­sök, över en läng­re tids­pe­ri­od, med påstig­ning ge­nom al­la dör­rar och egen re­gi­stre­ring av bil­jet­ten. Vi ser att det främst be­hövs på håll­plat­ser med ett många re­se­nä­rer,

ARKIVFOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN

FÖR­SLAG. Låt re­se­nä­rer gå på vid al­la dör­rar på stom­bus­sar­na, fö­re­slår Mil­jö­par­ti­et.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.